Το πρόγραμμα του Τμήματος Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, με ενιαία πρόσβαση, οδηγεί στην απόκτηση δύο πτυχίων:

Τα δύο πτυχία του Τμήματος παρέχουν σύγχρονη και πλήρη κατάρτιση. Προσφέρουν τη δυνατότητα στους φοιτητές του να εργαστούν στην Κύπρο ή στο εξωτερικό όχι μόνο ως διδάσκοντες ή/και πρεσβευτές της γαλλικής γλώσσας και πολιτισμού, αλλά και ως Ευρωπαίοι πολίτες που κατέχουν πολύ καλά 3-4 γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά ή/και γερμανικά). Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν σε πάρα πολλούς τομείς, θεσμούς και υπηρεσίες είτε της Κυπριακής Δημοκρατίας, είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε άλλων διεθνών οργανισμών, όπως στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση στην Κύπρο, στις πολιτιστικές υπηρεσίες, στον κλάδο γλωσσικών υπηρεσιών στη δημόσια Υπηρεσία (Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Εξωτερικών, κτλ.), στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Διπλωματικό Σώμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε μεταφραστικά κέντρα, στον τομέα του τουρισμού, σε ξενοδοχειακές μονάδες, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε πολυεθνικές επιχειρήσεις, ΜΚΟ και διεθνείς οργανισμούς.

Το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση δύο διαφορετικών πτυχίων μέσα από ένα κοινό κορμό μαθημάτων.

Κατεβάστε τον οδηγό σπουδών του πτυχίου.

 


ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

A. Υποχρεωτικά Μαθήματα

  • γαλλικής ή/και γερμανικής γλώσσας και πολιτισμού
  • γαλλικού ή/και γερμανικού πολιτισμού που να εμπίπτουν στα ενδιαφέροντα και των δύο κατευθύνσεων: η Γαλλία στην Ευρώπη, το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη, η σημασία των γλωσσών, το ευρωπαϊκό όραμα, η μετάφραση, η μεθοδολογία της έρευνας, η ιστορία της ευρωπαϊκής τέχνης και του κινηματογράφου, κτλ.

 

B. Επιπλέον Υποχρεωτικά Μαθήματα

Τα Επιπλέον Υποχρεωτικά Μαθήματα δεν είναι μαθήματα επιλογής. Επιλέγονται από το Τμήμα και ανακοινώνονται στην αρχή κάθε εξαμήνου. Οι φοιτητές πρέπει να εγγραφούν στα Επιπλέον Υποχρεωτικά Μαθήματα που αντιστοιχούν στο πρόγραμμα του εξαμήνου στο οποίο βρίσκονται (για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τα Εξαμηνιαία Προγράμματα στον Χώρο Φοιτητών).

  • Για το Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: μαθήματα γλωσσολογίας, λογοτεχνίας, διδακτικής της Γαλλικής σαν Ξένη Γλώσσα και μετάφρασης
  • Για το Πτυχίο Σύγχρονων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών: μαθήματα για την ευρωπαϊκή σκέψη και τις τέχνες, τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, την ευρωπαϊκή πολιτική, κτλ.

 

Για τις περιγραφές όλων των μαθημάτων, συμβουλευτείτε την σελίδα Περιγραφές Προπτυχιακών Μαθημάτων.

 

Γ. Μαθήματα Ξένης Γλώσσας και Άλλων Τμημάτων

  • Για το Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: τρία επίπεδα της ίδιας ξένης γλώσσας, που προσφέρονται από το Κέντρο Γλωσσών, (το Τμήμα συνιστά να είναι η γαλλική).
  • Για το Πτυχίο Σύγχρονων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών: μαθήματα από τα Τμήματα ΝομικήςΚοινωνικών και Πολιτικών ΕπιστημώνΙστορίας (στη γλώσσα διδασκαλίας των αντίστοιχων τμημάτων), και μία ακόμα ξένη γλώσσα σε συνδυασμό με τα γαλλικά, είτε γερμανικά, είτε αγγλικά (τα μαθήματα που διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα προσφέρονται από το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών).

Για τις απαλλαγές από τα μαθήματα των ξένων γλώσσων παρακαλείστε όπως απευθύνεστε στο Κέντρο Γλωσσών . 

 

Δ. Μαθήματα ελεύθερης επιλογής

Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται οποιαδήποτε μαθήματα του Πανεπιστημίου εκτός του Τμήματος Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Τα μαθήματα που προσφέρονται από το Κέντρο Γλωσσών και το Αθλητικό Κέντρο θεωρούνται ότι προσφέρονται από ανεξάρτητες Σχολές.

Με απόφαση της Συγκλήτου (αρ. 2/2006, § 3.9.2.1), οι φοιτητές που παρακολουθούν σε εθελοντική βάση δημόσιες διαλέξεις, σεμινάρια και συνέδρια που οργανώνονται από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου ή του ΚΕΔΙΜΑ θα πιστώνονται με πιστωτικές μονάδες (ECTS) για την απόκτηση του πτυχίου τους. Η εισήγηση του Τμήματος είναι όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές να προμηθεύονται έγκαιρα το Δελτίο Παρακολούθησης Συνεδρίων/Διαλέξεων από την Φοιτητική Μέριμνα. Αφού συμπληρωθούν οι δυο ΠΜ (ECTS), ο/η φοιτητής/τρία παρουσιάζει το Δελτίο στην ΜΕΡΙΜΝΑ η οποία θα του πιστώσει τις 2 ΠΜ (ECTS), υπό τον κωδικό ΜΕΤ 000 Παρακολούθηση Σεμιναρίων.

Για τους φοιτητές του Πτυχίου Σύγχρονων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών :

(α) Για τους πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές του Πτυχίου Σύγχρονων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών η απαίτηση για τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής δεν υφίσταται πλέον (δεν πρέπει να εγγράφονται σε μαθήματα ελεύθερης επιλογής).

(β) Οι τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές του Πτυχίου Σύγχρονων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών πρέπει να συνεχίσουν να εγγράφονται στα μαθήματα ελεύθερης επιλογής για τις απαιτήσεις του πτυχίου τους μέχρι και την αποφοίτηση τους.

 

Ε. Δευτερεύοντα Προγράμματα σπουδών

Όσοι φοιτητές το επιθυμούν, μπορούν να αποκτήσουν παράλληλα με το κυρίως πτυχίο και δευτερεύον πτυχίο (Minor). Το Τμήμα προσφέρει:

  1. Δευτερεύον Πρόγραμμα στις Γαλλικές Σπουδές,
  2. Δευτερεύον Πρόγραμμα στις Ευρωπαϊκές Σπουδές,
  3. Δευτερεύον πτυχίο στις Σπουδές Φύλου (διατμηματικό πρόγραμμα).

Γενικές κανόνες για πρωτεύον-δευτερεύον πρόγραμμα σπουδών

 

Για όλες τις πληροφορίες σχετικά με το τρέχον εξάμηνο, παρακαλώ συμβουλευτείτε τα Εξαμηνιαία Προγράμματα στον Χώρο Φοιτητών.