Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την:
Κα Κορίνα Κοιλιάρη
Λειτουργό Πανεπιστημίου
Γραφείο Εκδόσεων
Τομέας Προώθησης και Προβολής
Τηλ. +357 22 894314
[email protected]