Περιγραφή

Το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών είναι ένα από τα τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου με τον μεγαλύτερο αριθμό εισερχόμενων και εξερχόμενων φοιτητών Erasmus. Στηρίζει το πρόγραμμα Erasmus, με 43 συμφωνίες μεταξύ πανεπιστημίων από 17 χώρες, γιατί εκτιμά ότι:

  • Συμβάλλει στην εξοικείωση των εξερχόμενων φοιτητών με τον πολιτισμό και την κουλτούρα άλλων χωρών
  • Συμβάλλει στη συναναστροφή των φοιτητών του Τμήματος με εισερχόμενους φοιτητές
  • Συμβάλλει στη δημιουργία ενός βελτιωμένου διδακτικού περιβάλλοντος, λόγω της συμμετοχής εισερχόμενων φοιτητών σε διαλέξεις
  • Προσφέρει στους εξερχόμενους φοιτητές τη δυνατότητα εξοικείωσης με εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών
  • Προσφέρει τη δυνατότητα εκμάθησης ξένων γλωσσών
  • Προσφέρει τη δυνατότητα εμβάθυνσης με μαθήματα που δεν προσφέρονται στο Τμήμα
  • Δημιουργεί νέες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές προοπτικές
  • Συμβάλλει στην περαιτέρω αυτονόμηση των φοιτητών

Για εμπλουτισμό της διδακτικής εμπειρίας των εισερχόμενων φοιτητών προσφέρονται τουλάχιστον δύο μαθήματα ανά εξάμηνο στα Αγγλικά.

Συχνές Ερωτήσεις για τις Σπουδές Erasmus

1Τι είναι;
Οι φοιτητές, δευτεροετείς και πάνω, δικαιούνται να φοιτήσουν σε ένα ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο της επιλογής τους, με το οποίο υπάρχει συμφωνία συνεργασίας Erasmus του Τμήματος τους, συνεχίζοντας κανονικά τις σπουδές τους, για ένα ή δύο εξάμηνα της ίδιας ακαδημαϊκής χρονιάς, χωρίς να επηρεαστούν καθόλου οι σπουδές τους ή η αναγνώριση των μαθημάτων τους. Αυτό γίνεται γιατί οι φοιτητικές ανταλλαγές βασίζονται στην αμοιβαία αναγνώριση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τα πανεπιστήμια αποστολής και υποδοχής. Και επιτυγχάνεται με την εφαρμογή των προνοιών του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS), το οποίο βασίζεται στην διαφάνεια της πληροφορίας και της μεθοδολογίας και στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και αναγνώριση των προγραμμάτων σπουδών. Στο σύστημα ECTS 60 διδακτικές μονάδες αντιπροσωπεύουν το φόρτο εργασίας ενός ακαδημαϊκού έτους, 30 μονάδες για κάθε εξάμηνο.
2Μπορούν τα υποχρεωτικά μαθήματα να αναγνωριστούν ως αντίστοιχα μαθημάτων Erasmus;
Όχι, δεν μπορούν. Όλοι οι φοιτητές του Τμήματος ΚΠΕ που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τον ακόλουθο Τμηματικό κανόνα, ο οποίος εγκρίθηκε κατά την 5η/2020 Τακτική Συνεδρία του Τμήματος ΚΠΕ (17/12/2020): Στα υφιστάμενα προγράμματα του Τμήματος υπάρχουν 15 υποχρεωτικά μαθήματα στην Πολιτική Επιστήμη, 20 στην Κοινωνιολογία και 20 στη Δημοσιογραφία. Αυτά τα μαθήματα δεν μπορούν να αναγνωριστούν ως αντίστοιχα μαθημάτων Erasmus. Οι πιστωτικές μονάδες από μαθήματα στα οποία πέτυχαν οι φοιτητές στο Erasmus μπορούν να προσμετρηθούν για σκοπούς αποφοίτησης στις πιστωτικές μονάδες που χρειάζονται από μαθήματα ειδίκευσης, μαθήματα από άλλους τομείς και, για τους φοιτητές της Δημοσιογραφίας, από όλα τα υπόλοιπα μαθήματα τα οποία δεν έχουν κωδικό ΔΗΜ.
3Χρονική διάρκεια;
Από 3-12 μήνες, δηλαδή ένα ή δύο εξάμηνα της ίδιας ακαδημαϊκής χρονιάς.
4Χρηματοδοτούνται;
Ναι.
5Πως βρίσκει ο φοιτητής τις διαθέσιμες θέσεις στα Πανεπιστήμια;
Ανατρέχοντας στην λίστα με τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια του τμήματός του.
6Πως ο φοιτητής δηλώνει ενδιαφέρον;
Συμπληρώνοντας την δήλωση ενδιαφέροντος.
7Υπάρχει προθεσμία για αυτή;
Συνήθως τέλος Φεβρουαρίου για το χειμερινό εξάμηνο και τέλος Σεπτεμβρίου για το εαρινό.