Γενική Παρουσίαση - Στόχοι

Το πρωτοποριακό Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών εφαρμόζεται με επιτυχία από το 2014-2015. Κύριοι στόχοι είναι:

  • η βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης των πτυχιούχων του Τμήματος
  • η βελτίωση της αναγνώρισης των κλάδων των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών στην κυπριακή αγορά εργασίας
  • η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των προγραμμάτων σπουδών του τμήματος και η εναρμόνισή τους με αντίστοιχα προγράμματα άλλων διεθνών πανεπιστημίων

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης αποσκοπεί να εξοικειώσει τους φοιτητές/ριες με την πρακτική του δημοσιογράφου, πολιτικού επιστήμονα ή κοινωνιολόγου στον χώρο εργασίας και τις διάφορες εκφάνσεις της. Οι φοιτητές/ριες εντάσσονται σε ένα οργανισμό, εταιρία, ΜΚΟ ή άλλο θεσμό στην Κύπρο του οποίου οι δραστηριότητες παρουσιάζουν συνάφεια με τον κλάδο σπουδών τους, για περίοδο δύο μηνών, κατά το θερινό εξάμηνο.
Με την πρακτική άσκηση, οι φοιτητές/ριες έχουν την ευκαιρία:

  • να αποκτήσουν καλύτερη κατανόηση του πώς μπορούν να αξιοποιηθούν οι γνώσεις και ικανότητες που έχουν αποκομίσει από το πρόγραμμα σπουδών τους στον χώρο εργασίας
  • να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις σε συγκεκριμένα πεδία δράσης, ώστε να μπορούν να εμβαθύνουν την ακαδημαϊκή τους κατάρτιση σε αυτά τα πεδία (π.χ. διπλωματική εργασία, μαθήματα εξειδίκευσης, συνέχιση σε μεταπτυχιακό επίπεδο ή διδακτορικό)
  • να αναπτύξουν κριτική σκέψη γύρω από τη δράση που επιτελείται στον χώρο εργασίας και τη διασύνδεση μεταξύ θεωρίας και πράξης
  • να δημιουργήσουν ένα δίκτυο επαγγελματικών γνωριμιών, το οποίο μπορεί να συμβάλει στη μετέπειτα καριέρα τους

Οδηγίες για Φοιτητές/τριες

Δικαίωμα εγγραφής σε «Τοποθετήσεις σε οργανισμούς»

Δικαίωμα εγγραφής στις μαθησιακές ενότητες ΚΠΕ450 και ΚΠΕ502 έχουν μόνο όσοι φοιτητές/ριες έχουν τη στιγμή της αίτησής τους ΣΜΟ πάνω από 7,5/10 και έχουν εξασφαλίσει θέση πρακτικής άσκησης η οποία έχει εγκριθεί από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης. Φοιτητές/ήτριες που έχουν ΣΜΟ κάτω από 7,5/10 και ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο ΠΠΑ μπορούν να υποβάλουν αίτηση, αλλά οι αιτήσεις τους θα ληφθούν υπόψη μόνο σε περίπτωση που οι προσφερόμενες θέσεις δεν έχουν πληρωθεί από υποψήφιους/ιες που πληρούν τα κριτήρια. Για το προπτυχιακό, δικαίωμα εγγραφής έχουν φοιτητές/ριες που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τουλάχιστον 120 ECTS από τα μαθήματα του αντίστοιχου προγράμματος, και για το μεταπτυχιακό, φοιτητές/ριες που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τουλάχιστον 30 ECTS από το αντίστοιχο πρόγραμμα. Η εγγραφή στα μαθήματα «Τοποθετήσεις σε οργανισμούς» γίνεται μόνο κατά το θερινό εξάμηνο.

Διαδικασία εγγραφής και επιλογή

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, μετά από πρόσκληση του συντονιστή τοποθετήσεων, οι φοιτητές/ριες μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για πρακτική άσκηση το θερινό εξάμηνο συμπληρώνοντας το Έντυπο Δήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρακτική Άσκηση.

Η επιλογή των φοιτητών/ριών γίνεται με βάση την ακαδημαϊκή τους επίδοση (με δικαίωμα συμμετοχής για όσους/ρες έχουν Σταθμικό Μέσο Όρο πάνω από 7.5/10). Η κατανομή των θέσεων πρακτικής άσκησης γίνεται με βάση τη σειρά προτεραιότητας που δηλώνουν οι ίδιοι/ες οι φοιτητές/ριες για τους οργανισμούς στους οποίους θα ήθελαν να εργαστούν σε συνάρτηση με την ακαδημαϊκή τους επίδοση.

Οι φοιτητές/ριες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των διαθέσιμων θέσεων πρακτικής άσκησης που προσφέρονται στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών από τους οργανισμούς με τους οποίους το τμήμα θα έχει συνυπογράψει Μνημόνια Συνεργασίας για το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης. Η επιλογή του οργανισμού υποδοχής πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο συμφωνίας με τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η συνάφεια μεταξύ των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με τον κλάδο σπουδών και των καθηκόντων πρακτικής άσκησης των φοιτητών/ριών.

Τοποθέτηση σε οργανισμό

Η τοποθέτηση γίνεται κατά τη διάρκεια του θερινού εξαμήνου, δηλαδή από το τέλος της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου μέχρι τον Αύγουστο, για περίοδο τουλάχιστον 2 μηνών. Για κάθε θέση συνυπογράφεται Συμφωνία Συνεργασίας Τοποθέτησης Φοιτητών μεταξύ του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και του οργανισμού υποδοχής.

Αξιολόγηση

Στο τέλος της πρακτικής άσκησης, οι φοιτητές/ριες θα αξιολογούνται από τον οργανισμό υποδοχής, καθώς και από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης στη βάση σύντομης Έκθεσης Δραστηριότητας.

Αμοιβή

Για τον κάθε φοιτητή/ρια σε τοποθέτηση παρέχεται επίδομα 500 ευρώ ανά τοποθέτηση από το Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας» που συγχρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. Συμπλήρωμα της αμοιβής εξαρτάται από τον κάθε οργανισμό υποδοχής.