Χρήσιμες Πληροφορίες και Έντυπα για Υποβολή Προτάσεων σε Ερευνητικά Προγράμματα
  1. Καταστατικό Πανεπιστημίου Κύπρου / Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμοι Αρχικός Νόμος και Αναθεωρημένος Νόμος
  2. Νόμιμος Εκπρόσωπος του ΠΚ -  (LEAR εξουσιοδότηση)
  3. Έντυπο Νομικής Οντότητας ΠΚ - Legal Entity Form UCY 
  4. The University of Cyprus Law 
  5. Αριθμός Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ΠΚ - Αρ. ΦΠΑ /  VΑΤ Νο
  6. Βρείτε εδώ πληροφορίες για: PIC No., UNIC No., Erasmus ID Code, Erasmus University Charter, Νόμιμος Εκπρόσωπος, PADOR No κ.α.
  7. Περιγραφή  Πανεπιστημίου Κύπρου στα αγγλικά (Updated 8/2021)
  8. Αριθμός εργαζομένωνστο ΠΚ για τα έτη 2016, 2017, 2018, 2019,2021
  9. Επίσημη διεύθυνση Πανεπιστημίου Κύπρου.
  10. Κατάλογος με τα κυπριακά εθνικά σημεία επαφής (national contact points) και οι κυριότερες αρμοδιότητες τους