Χρήσιμες Πληροφορίες και Έντυπα για Υποβολή Προτάσεων σε Ερευνητικά Προγράμματα
 1. Καταστατικό Πανεπιστημίου Κύπρου / Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμοι Αρχικός Νόμος και Αναθεωρημένος Νόμος
 2. Νέος Νομικός Εκπρόσωπος (LEAR) του ΠΚ απο 15/01/2018 - Ανακοίνωση
 3. The University of Cyprus Law 
 4. Αριθμός Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ΠΚ - Αρ. ΦΠΑ /  VΑΤ Νο
 5. Βρείτε εδώ  πληροφορίες για: PIC No., Erasmus ID Code, Erasmus University Charter, Νόμιμος Εκπρόσωπος, και PADOR No.
 6. Περιγραφή Πανεπιστημίου Κύπρου στα αγγλικά (Updated 11/2017)
 7. Τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα του ΠΚ (Updated 11/2017)
 8. Ολοκληρωμένα Ερευνητικά Προγράμματα του ΠΚ (01/2011-09/2017)
 9. Δείγμα για Περιγραφή Διαχείρισης Έργου (Project Management Description)
 10. Αριθμός εργαζομένων στο ΠΚ για τα έτη 2016 και 2017
 11. Per diem rates ανα πόλη/χώρα
 12. Επίσημη διεύθυνση Πανεπιστημίου Κύπρου.
 13. Διαδικασία ανάληψης ευθύνης σε περίπτωση απουσίας ανευ απολαβών υπεύθυνων ερευνητών (εξωτερικά ερευνητικά προγραμματα)
 14. Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες
 15. Κατάλογος με τα κυπριακά εθνικά σημεία επαφής (national contact points) και οι κυριότερες αρμοδιότητες τους

 Γενικά - Ορίζοντας 2020

 1. Ανοιχτή Πρόσβαση και Υποχρεώσεις (Open Access and Data Management)
 2. Implementation of your H2020/FP7 grants – error-free year (DG for Research and Innovation)

 Γενικά - Marie-Curie

 1. Ενδεικτικό κείμενο για υποβολή προτάσεων στα προγράμματα Marie-Curie (Individual Grants) το οποία αφορά το σημείο "practical arrangements for the implementation of a Marie Curie Project".
 2. Ενδεικτικό κείμενο που αφορά την στρατηγική προώθησης της έρευνας (αφορά ερευνητικά προγράμματα Marie-Curie).
 3. Kατάλογος έργων Marie S. Curie (Δεκ. 2017)
 

Γενικά - ΙΠΕ (Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας)
 1. Στοιχείαγια το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Annual Turnover and Annual RTD Expenditure). Χρήσιμα για Προγράμματα ΙΠΕ (Ιανουάριος 2018).
 2. Στοιχεία για υποβολή προτάσεων στη Δέσμη Προγραμμάτων RESTART

Γενικά - COST Actions
 1.  Διαχειριστική Χρέωση για προγράμματα COST 

 Εργοδότηση Ερευνητών

 1. Νομοθεσία σχετική με Μεταπτυχιακούς Συνεργάτες, Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές και Ειδικούς Επιστήμονες (Γραφείο Υποστήριξης Επιλογής Ακαδημαϊκού και Άλλου Προσωπικού, Υπηρεσία Ανθρωπίνου Δυναμικού). 
 2. Τερματισμός Απασχόλησης Ερευνητών