Το Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών συνεδριάζει σε προκαθορισμένες ημερομηνίες και ώρες (συνήθως στις 10:00π.μ. κάθε 3η Δευτέρα) υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία και δεν υπάρχει οποιοδήποτε άλλο κώλυμα.

Οι ημερομηνίες των προγραμματισμένων συνεδριών του ΣΠΟ για την τρέχουσα περίοδο είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: Πρόγραμμα Συνεδριών ΣΠΟ

Βάσει σχετικής απόφασης που έλαβε το ΣΠΟ στην υπ’ αριθμό 2/2019 συνεδρία του, που πραγματοποιήθηκε στις 4/3/2019, η Ημερήσια Διάταξη μαζί με τα σχετικά θέματα πρέπει να αποστέλλεται στα μέλη του ΣΠΟ τουλάχιστον επτά (7) ημερολογιακές μέρες πριν την ημερομηνία της κάθε Συνεδρίας του ΣΠΟ.

Ως εκ τούτου, στην Ημερήσια Διάταξη θα συμπεριλαμβάνονται μόνο τα θέματα που παραλαμβάνονται από την αντίστοιχη Γραμματεία του ΣΠΟ τουλάχιστον επτά (7) ημερολογιακές συν δύο (2) εργάσιμες μέρες πριν την ημερομηνία της κάθε Συνεδρίας.

Στις περιπτώσεις θεμάτων για τα οποία δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν οι πιο πάνω προθεσμίες και ο υποβάλλων το θέμα επιθυμεί όπως αυτό εξεταστεί στην επόμενη συνεδρία του ΣΠΟ, τότε αυτός θα πρέπει να ετοιμάσει και να αποστείλει σχετικό αίτημα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην αντίστοιχη Γραμματεία του ΣΠΟ, το οποίο η Γραμματεία θα προωθήσει αυτούσιο στον Πρόεδρο του ΣΠΟ με σκοπό να εξασφαλιστεί η έγκρισή του για να συμπεριληφθεί εκτάκτως το θέμα στην ΗΔ της επόμενης συνεδρίας. Το εν λόγω αίτημα θα πρέπει να αποστέλλεται τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες μέρες πριν την ημερομηνία της συνεδρίας και να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

  • Σύντομη περιγραφή του θέματος,
  • Αναφορά στους λόγους που καθιστούν απαραίτητη την εξέταση του θέματος στην επόμενη συνεδρία,
  • Επεξήγηση των λόγων που δεν επέτρεψαν την τήρηση της προθεσμίας υποβολής θεμάτων στο ΣΠΟ, που αναφέρεται στο σημείο 2 πιο πάνω.

Οι Γραμματείες του ΣΠΟ, στις οποίες πρέπει να απευθύνονται τα αιτήματα αυτά, στελεχώνονται  με τα ακόλουθα άτομα:

Γραμματεία ΣΠΟ (Οικονομικά Θέματα):

Γραμματεία ΣΠΟ (Θέματα Προσφορών):