Προκηρύξεις μέσω του συστήματος e-Procurement

Για να ενημερωθείτε για όλους τους ανοιχτούς διαγωνισμούς του Πανεπιστημίου Κύπρου για τους οποίους δεν έχει λήξει η προθεσμία υποβολής των προσφορών, ακολουθείστε τα ακόλουθα βήματα:
1. Μεταβείτε στο σύνδεσμο: https://www.eprocurement.gov.cy/epps/prepareAdvancedSearch.do?type=cft 
2. Στο πεδίο «Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:» πληκτρολογήστε «Πανεπιστήμιο Κύπρου».
3. Πιέστε το πλήκτρο «Αναζήτηση».
4. Στο κάτω μέρος της οθόνης θα εμφανιστούν οι ανοιχτοί διαγωνισμοί του Πανεπιστημίου Κύπρου για τους οποίους δεν έχει λήξει η προθεσμία υποβολής των προσφορών.
5. Επιλέξτε το διαγωνισμό που σας ενδιαφέρει.
6. Επιλέξτε «Προβολή Μενού Διαγωνισμού».
7. Επιλέξτε «Έγγραφα Διαγωνισμού».
8. Από την ήδη ανοικτή Καρτέλα "Προκηρύξεις" επιλέξτε και κατεβάστε τις Προκηρύξεις που έχουν αναρτηθεί στο Σύστημα για το συγκεκριμένο διαγωνισμό.
9. Ανοίξετε την Καρτέλα "Έγγραφα Διαγωνισμού" και επιλέξτε και κατεβάστε τα Έγγραφα που έχουν αναρτηθεί στο Σύστημα για το συγκεκριμένο διαγωνισμό.
 

Προκηρύξεις εκτός του συστήματος e-Procurement

Σε περίπτωση που υπάρχουν στον πιο κάτω κατάλογο διαγωνισμοί που σας ενδιαφέρουν παρακαλώ όπως ακολουθήσετε τα ακόλουθα βήματα για να λάβετε τα έγγραφα του διαγωνισμού:
1. Κατεβάστε τα έγγραφα των διαγωνισμών που σας ενδιαφέρουν.
2. Μετά τη λήξη της προσθεσμίας που καθορίζεται στα έγγραφα του διαγωνισμού για την ανάρτηση απαντήσεων σε ερωτήματα των ενδιαφερόμενων και πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών/προτάσεων, επισκεφθείτε εκ νέου την παρούσα σελίδα για να ενημερωθείτε για τυχόν διευκρινίσεις/τροποποιήσεις που πιθανόν να έχουν εκδοθεί σε σχέση με τα έγγραφα του διαγωνισμού.
 

Αρ. ΔιαγωνισμούΤίτλος ΔιαγωνισμούΈγγραφα  ΔιαγωνισμούΠροθεσμία Υποβολής Προσφορών/ Προτάσεων
UCY-2023-079-EETΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 01 ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 57(Ι)/20091. Ανακοίνωση Διαγωνισμού


Δευτέρα 8 Απριλίου 2024

μεταξύ των ωρών 9:00 – 13:00


Παράδοση προτάσεων για το Στάδιο Β, την Τρίτη 25.06.2024 και ώρα 9.00πμ – 1.00μμ στο Κτήριο Χώρων Διδασκαλίας ΧΩΔ 02, αίθουσες 010, 011, 012 και 013. Χάρτης Πανεπιστημιούπολης


Η Ειδική Επιτροπή υπενθυμίζει τον όρο 7.1 του Διαγωνισμού σύμφωνα με τον οποίο «Οι ενδιαφερόμενοι/ες Καλλιτέχνες ή ομάδες Καλλιτεχνών μπορούν να υποβάλλουν προς στην Ειδική Επιτροπή εν συνόλω οποιεσδήποτε ερωτήσεις αφορούν στον Διαγωνισμό για περαιτέρω διευκρινίσεις μέχρι και την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024». Συνεπώς, εκτός εξαιρέσεων που θα κρίνει η Ειδική Επιτροπή, δεν θα απαντώνται άλλες ερωτήσεις.

Non e-Procurement System Notices

If there are tenders in the list below that interest you, please follow these steps to receive the tender documents:
1. Download the documents of the competitions you are interested in.
2. After the end of the deadline specified in the tender documents for the posting of answers to interested parties' questions and before the end of the deadline for submission of tenders/proposals, visit this page again to be informed of any clarifications/modifications that may have been issued in relation to the tender documents.

Tender NumberTender TitleTender DocumentsTender Submission Deadline
UCY-2023-079-EETCOMPETITION FOR THE SELECTION OF ART WORKS TO ENHANCE THE BUILDING FACILITIES OF THE FACULTY OF PURE AND APPLIED SCIENCES & COMMON TEACHING SPACE 01 OF THE UNIVERSITY OF CYPRUS IN THE CONTEXT OF LAW 57 (I)/2009
1. ANNOUNCEMENT OF TENDER UCY-2023-079-EET4. UCY-2023-079-EET - Clarification No. 2


5. UCY-2023-079-EET Announcement of Stage A Results


6. UCY-2023-079-EET - Clarification No. 3.


7. ANNOUNCEMENT OF RESULTS - FINAL STAGE B UCY-2023-079-EET
Monday 8 April 2024 between 09.00-13.00

Delivery of Stage B proposals on Tuesday 25.06.2024 between 9.00am and 1.00pm at the Teaching Facilities Building ΧΩΔ 02, rooms 010, 011, 012 and 013. click here for UCY Campus Map


The Special Committee reminds the point 7.1 of the Competition according to which "Interested Artists or groups of Artists may submit to the Special Committee as a whole any questions concerning the Competition for further clarification until Thursday, February 22, 2024". Therefore, apart from exceptions to be decided by the Special Committee, no further questions will be answered.

RFC (Request For Comments) 

Σε περίπτωση που στον πιο κάτω κατάλογο υπάρχουν διαγωνισμοί για τους οποίους ενδιαφέρεστε να υποβάλετε σχόλια, εισηγήσεις και/ή παρατηρήσεις επί των προκαταρκτικών εγγράφων που έχουν ετοιμαστεί, τότε επιλέξτε το διαγωνισμό που σας ενδιαφέρει για να κατεβάσετε τα σχετικά έγγραφα και αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], εντός της τεθείσας προθεσμίας, οποιαδήποτε σχόλια, εισηγήσεις και/ή παρατηρήσεις πιθανόν να έχετε επί των εν λόγω εγγράφων.