Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του Τμήματος εμπίπτουν σε τρία ευρεία πεδία, τα οποία εντός του Τμήματος οργανώνονται ως διακριτοί Τομείς: 

1) Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμικές Σπουδές
2) Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία
3) Μεταφραστικές Σπουδές

Τα μέλη του Τμήματος έχουν εξασφαλίσει χρηματοδότηση από διάφορες τοπικές και διεθνείς πηγές υποστήριξης έρευνας: