Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) ανήκει στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στόχος του ΚΟΕ είναι η διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας προσανατολισμένη σε θέματα οικονομικής πολιτικής. Το ΚΟΕ χρηματοδοτείται από οργανισμούς από την Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ερευνητικές χορηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council) που κατανέμονται μέσα από ανταγωνιστικές διαδικασίες, καθώς και από χορηγίες του Υπουργείου Οικονομικών, την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, το Εθνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, τραπεζικά ιδρύματα, κυβερνητικούς και άλλους ιδιωτικούς οργανισμούς.

Το ΚΟΕ διαχειρίζεται μια σειρά ψηλής επίδρασης ερευνητικών έργων και διαθέτει μια ομάδα εξειδικευμένων και έμπειρων ερευνητών, ώστε να ανταποκρίνεται έγκαιρα και αποτελεσματικά σε ερωτήματα και ανάγκες οικονομικής πολιτικής και έρευνας. ΤΟ ΚΟΕ επίσης επωφελείται από τη συμμετοχή καταξιωμένων στην Κύπρο και διεθνώς, ακαδημαϊκών ως εταίρων και συνεργατών σε ερευνητικά προγράμματα.
 
Στo KOE, έχουν απονεμηθεί, μεταξύ άλλων, τρεις υψηλού κύρους ερευνητικές χορηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) καθώς και μια Έδρα Έρευνας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC chair). Επιπλέον στόχος του ΚΟΕ είναι η ενθάρρυνση συμμετοχής οικονομολόγων υψηλού επιπέδου στην έρευνα θεμάτων που ενδιαφέρουν την κυπριακή οικονομία, καθώς επίσης και η ύπαρξη του ως δίαυλος για την κατεύθυνση τοπικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών χορηγιών στην οικονομική έρευνα. Μεταξύ των στόχων του ΚΟΕ είναι η μελέτη θεμάτων ευρύτερου οικονομικού ενδιαφέροντος και η δημοσίευση άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, αλλά και η συμβολή του στην χάραξη οικονομικής πολιτικής στην Κύπρο χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης. Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η διεκπεραίωση της έρευνας για την εκτίμηση του οικονομικού αντικτύπου του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) στην Κυπριακή οικονομία.
 
Οι Ερευνητικές Δραστηριότητες του ΚΟΕ χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
 
  • Ανάλυση και Μοντελοποίηση Οικονομικής Πολιτικής (Economic Policy Modelling and Analysis)
  • Δείκτες Οικονομικής Δραστηριότητας και Μακροοικονομικές Προβλέψεις (Economic Activity Indices and Macroeconomic Forecasts)
  • Απασχόληση και Συνθήκες Εργασίας (Employment and Labour Conditions)
  • Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Μοντελοποίηση και Ανάλυση (Financial and Banking Modelling and Analysis)
  • Kατανομή Εισοδήματος και Kοινωνική Κινητικότητα (Income Distribution and Social Mobility)
  • Ανάλυση Παραγωγικότητας και Ανταγωνιστικότητας (Productivity and Competitiveness Analysis)
  • Ευημερία και Κοινωνική Πρόνοια (Welfare and Social Provision)
 
Τα αποτελέσματα της έρευνας γνωστοποιούνται μέσω δημοσιεύσεων και αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε μεγάλο αριθμό συνδρομητών και χρησιμοποιούνται από φορείς οικονομικής πολιτικής. Οι δημοσιεύσεις αναρτώνται και στην Ιστοσελίδα του ΚΟΕ.
 
 Στην πυραμίδα της διοικητικής ιεραρχίας του ΚΟΕ είναι το Συμβούλιο και το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο:
 
• Το Συμβούλιο απαρτίζεται από εκπροσώπους του Πανεπιστημίου, της Κυβέρνησης και των ιδιωτικών οργανισμών που στηρίζουν οικονομικά το ΚΟΕ και προτείνει θέματα για έρευνα.
• Το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους υπεύθυνους των ερευνητικών προγραμμάτων και μεριμνά για τη διεξαγωγή της έρευνας.