Το περιβάλλον είναι ο δεύτερος μεγάλος πυλώνας με τον οποίο ασχολείται το Γραφείο Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος, ο οποίος είναι πολλές φορές αλληλένδετος με τα θέματα ασφάλειας και υγείας. Κι αυτό γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις, η μια πτυχή αφορά ή και επηρεάζει την άλλη.
 
Ο σεβασμός του περιβάλλοντος στην ευρύτερη του έννοια, αλλά και του μικροπεριβάλλοντος όπου ζει και εργάζεται ο καθένας μας, συντείνει στη διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας εμάς και των γύρω μας, καθώς και στη βελτίωση του επιπέδου και της ποιότητας της ζωής.
 
Πιο συγκεκριμένα και με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση των πιο πάνω, το Γραφείο ενασχολείται με τα εξής:
  • Διαχείριση των Επικίνδυνων Χημικών και Κλινικών/Βιολογικών/Ιατρικών Αποβλήτων που παράγονται μέσα από τις δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Κύπρου
  • Διευθέτηση διεξαγωγής μετρήσεων ποιότητας περιβάλλοντος εργασίας σε εργαστήρια, γραφεία και άλλους χώρους (π.χ. μετρήσεις ποιότητας αέρα)
  • Συντονισμός ενεργειών για την εφαρμογή και λειτουργία Συστήματος Ανακύκλωσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
  • Συντονισμός ενεργειών σε συνεργασία με Υπηρεσίες και Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Κράτους για τη συλλογή περιβαλλοντικών στοιχείων για σκοπούς ερευνών και εναρμόνισης με τη νομοθεσία.
  • Συντονισμός ενεργειών για τη συμμετοχή και προβολή του Πανεπιστημίου σε διαγωνισμούς και δράσεις που σχετίζονται με περιβάλλοντικά θέματα.
  • Διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής Οικολογικό Πανεπιστήμιο
 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπως και κάθε εργοδότης, υποχρεούται βάσει νομοθεσίας να παρέχει την Ασφάλιση Ευθύνης του Εργοδότη (Ν. 174 (Ι)/1989 – βασικός νόμος, Ν.63(Ι)/1997, Ν.15(Ι)/2001, Ν.140 (Ι)/2003, Ν. 86(Ι)/2010, Ν.79(Ι)/2011).
 
Σύμφωνα με τον περί Αποβλήτων Νόμο του 2011 (Ν.185(Ι)/2011) οι κάτοχοι αποβλήτων οφείλουν να διαχειρίζονται με τέτοιο τρόπο τα απόβλητα τους,  λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να διασφαλίζουν να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα και ενέργειες που απαιτούνται για την πρόληψη των ενδεχόμενων κινδύνων, από την παραγωγή των αποβλήτων μέχρι την προσωρινή φύλαξή τους και την διάθεσή τους σε αδειοδοτημένο φορέα για περαιτέρω επεξεργασία.
 
 
  • Διαχείριση Χημικών και Κλινικών Αποβλήτων Παν.Κύπρου
 
Μέσα από τις δραστηριότητες που διεξάγει το Πανεπιστήμιο Κύπρου, παράγονται ποσότητες αποβλήτων χημικών και κλινικών/βιολογικώνιατρικών, τα οποία αν και κατατάσσονται ως επικίνδυνα για την υγεία και το περιβάλλον, είναι δε διαδικασία απαραίτητη για τη διεξαγωγή εργαστηριακών πειραμάτων και ερευνών για την ανάπτυξη της γνώσης και την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας.
 
Η επικινδυνότητα των αποβλήτων αυτών, μειώνεται με τη σωστή διαχείρισή τους, η οποία ξεκινά από τη διαδικασία παραγωγής τους μέχρι  την επεξεργασία και τελική διάθεση. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τη σωστή εκπαίδευση και πληροφόρηση των χρηστών των εργαστηρίων, καθώς και με την εφαρμογή των Κανόνων Ασφάλειας και Υγείας όσον αφορά στη χρήση και αποθήκευση των επικίνδυνων ουσιών και αποβλήτων που παράγονται.
              klinikaphoto
ximikaphoto      
Σε συνέχεια, το Γραφείο επιλαμβάνεται της διαχείρισης των παραγόμενων αποβλήτων, με τη διευθέτηση σε τακτά διαστήματα, της ασφαλούς συλλογής και απομάκρυνσης τους από τους πανεπιστημιακούς χώρους, με την εκάστοτε Αδειοδοτημένη Εταιρεία Συλλογής, Μεταφοράς και Διάθεσης Επικίνδυνων Αποβλήτων η οποία συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 
Περαιτέρω, το Γραφείο ασκεί παρακολούθηση και έλεγχο για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης Διαχείρισης της Σύμβασης, με απώτερο σκοπό την πιστοποίηση της ορθολογιστικής διάθεσης των αποβλήτων με σεβασμό προς το περιβάλλον.
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2010, άρχισε να εφαρμόζεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ο θεσμός του Άμισθου Επισκέπτη Ερευνητή (Εδώ μπορείτε να βρείτε τη σχετική Εγκύκλιο - Ε.Δ. ΥΠ' ΑΡ. 103/2010).
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα Πανεπιστήμιο Κύπρου και Περιβάλλον.