Η Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, οφείλει και πρέπει να αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους κάθε οργανισμού και γι' αυτό το Πανεπιστήμιο Κύπρου, έχει τα θέματα αυτά υψηλά στις προτεραιότητές του. Ως εκ τούτου, η Ασφάλεια και Υγεία θα πρέπει να αποτελεί και στόχο του καθενός μας, καθότι τόσο η προώθηση της ασφάλειας αλλά και η διατήρηση της υγείας μας, αποτελούν δύο κύρια συστατικά για τη διατήρηση της ζωής και τη βελτίωση της ποιότητάς της.
 
Ανάμεσα στους κύριους στόχους του Γραφείου Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος, είναι η προαγωγή της ασφάλειας και υγείας των προσώπων που εργάζονται στους Πανεπιστημιακούς χώρους, καθώς και άλλων προσώπων (π.χ. φοιτητές, επισκέπτες) που δύναται να επηρεαστούν από τις δραστηριότητες που διεξάγονται στους χώρους αυτούς.

Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπως και κάθε εργοδότης, υποχρεούται βάσει νομοθεσίας να παρέχει την Ασφάλιση Ευθύνης του Εργοδότη (Ν. 174 (Ι)/1989 – βασικός νόμος, Ν.63(Ι)/1997, Ν.15(Ι)/2001, Ν.140 (Ι)/2003, Ν. 86(Ι)/2010, Ν.79(Ι)/2011).
 
Η υφιστάμενη Ασφαλιστική Εταιρεία με την οποία έχει Συμβόλαιο το Πανεπιστήμιο Κύπρου για την Ασφάλιση Ευθύνης του Εργοδότη, μετά από σχετικό Διαγωνισμό, είναι η CNP ASFALISTIKI LTD (πατήστε εδώ για το σχετικό Πιστοποιητικό Ασφάλισης, το οποίο εκτίθεται επίσης στους χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου).

Ασφάλιση Άμισθων Επισκεπτών Ερευνητών

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2010, άρχισε να εφαρμόζεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ο θεσμός του Άμισθου Επισκέπτη Ερευνητή (Εδώ μπορείτε να βρείτε τη σχετική Εγκύκλιο - Ε.Δ. ΥΠ' ΑΡ. 103/2010).
 
Από 1η Οκτωβρίου 2015, αυτή η ομάδα εργαζομένων προστέθηκε στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο της Υποχρεωτικής Ασφάλισης Ευθύνης του Εργοδότη. Για το σκοπό αυτό, εφαρμόζεται Πολιτική Ασφάλισης Άμισθων Εργοδοτουμένων του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 
Παρακαλείστε όπως προωθείτε στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού και στον Τομέα Ασφάλειας και Υγείας έγκαιρα και οπωσδήποτε πριν την ημερομηνία διορισμού, όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για την ασφάλιση:
i. Ονοματεπώνυμο Άμισθου Επισκέπτη Ερευνητή
ii. Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατήριου
iii. Ημερομηνία Γέννησης
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά στην ασφάλιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος, στο 2289-4134.

Ατύχημα ή Επικίνδυνο Συμβάν. Τι είναι και τι κάνω;

Ατύχημα ορίζεται κάθε ασυνεχές (στιγμιαίο) συμβάν το οποίο προκαλεί σωματική ή διανοητική βλάβη ή απώλεια ζωής σε:
(α) εργοδοτούμενο ή αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο, κατά την διάρκεια της εργασίας του ή κατά τη διάρκεια της συνήθους διαδρομής μεταξύ της οικίας και του τόπου εργασίας του˙
(β) πρόσωπο που βρίσκεται εκτός εργασίας κατά την ώρα του συμβάντος και εφόσον το συμβάν προκύπτει από τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων σε εργασία.
 
Εννοείται ότι ένα ατύχημα δεν περιλαμβάνει:
  • τους εσκεμμένους τραυματισμούς,
  • ατυχήματα των οποίων τα αίτια είναι παθολογικά,
  • τις επαγγελματικές ασθένειες.
ΟΛΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΤΡΟΠΟ.
 
Πατήστε εδώ για το «Έντυπο Αναφοράς Ατυχήματος».
 
Επικίνδυνο συμβάν, είναι οποιοδήποτε συμβάν το οποίο συμβαίνει σε οποιονδήποτε χώρο εργασίας. Τα συμβάντα αυτά περιλαμβάνουν:
  • πυρκαγιά ή έκρηξη,
  • κατάρρευση ή ανατροπή ανυψωτικού μηχανήματος (π.χ. γερανού, ανελκυστήρα, αναβατορίου) ή άλλου είδους εξοπλισμού που υποβαστάζει φορτίο (π.χ. εκσκαφέα ή διατρητικού μηχανήματος),
  • κατάρρευση ικριώματος, κτιρίου ή κατασκευής,
  • υποχώρηση εδάφους,
  • έκρηξη ή διάρρηξη δοχείου πίεσης (π.χ. ατμολέβητα, ατμοδέκτη, αεροσυμπιεστή),
  • ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα ακολουθούμενο από πυρκαγιά,
  • επαφή με εναέριες ηλεκτρικές γραμμές,
  • διαρροή εύφλεκτων ή άλλων ουσιών επικίνδυνων για την υγεία προσώπων,
  • απελευθέρωση βιολογικών παραγόντων.
ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΤΡΟΠΟ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΕΑΝ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ή ΟΧΙ.
 

Πρώτες Βοήθειες

 
Πότε καλώ τις Πρώτες Βοήθειες;
Καλώ τις Πρώτες Βοήθειες, όταν εγώ ή κάποιο άλλο πρόσωπο χρειάζεται άμεση παροχή Πρώτων Βοηθειών, είτε λόγω ατυχήματος, είτε λόγω επικίνδυνου συμβάντος, είτε λόγω οποιουδήποτε έκτακτου περιστατικού το οποίο έχει επιπτώσεις στη σωματική ακεραιότητα ή ψυχική υγεία.
 
Πώς να καλέσω τις Πρώτες Βοήθειες του Πανεπιστημίου Κύπρου; Ποιον ενημερώνω;
Μπορώ να ενημερώσω τον Τομέα Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου (2289-4169/4134/4147), τους Νοσηλευτικούς Λειτουργούς (2289-5270 και 5280), τον πλησιέστερο Πρώτο Βοηθό.
 
Ποιοι είναι οι Πρώτοι Βοηθοί και πού θα τους βρω;
Οι Πρώτοι Βοηθοί του Πανεπιστημίου Κύπρου, είναι εκπαιδευμένο προσωπικό το οποίο κατέχει δίπλωμα για παροχή Πρώτων Βοηθειών. Τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των Πρώτων Βοηθών για κάθε κτήριο/χώρο κλπ, βρίσκονται αναρτημένα κοντά στις εισόδους κάθε κτηρίου.
 
Πώς καλώ Ασθενοφόρο/Εξειδικευμένη Βοήθεια;
Τηλεφωνώ άμεσα χωρίς χρέωση στο 112.

Παρ' ολίγο Ατύχημα (Near Miss)

 
Το παρ' ολίγο ατύχημα, ορίζεται ως ένα απρόοπτο/απρογραμμάτιστο γεγονός, το οποίο δεν προκάλεσε κάποιο τραυματισμό, βλάβη, ασθένεια, αλλά θα είχε τη δυνατότητα να το κάνει.
 
Στις περιπτώσεις αυτές, καλό θα είναι να αναφέρονται τα παρ' ολίγο ατυχήματα στον Τομέα Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος, για τη λήψη τυχόν μέτρων που θα μπορούσαν να απαλείψουν εντελώς τον κίνδυνο πρόκλησης παρόμοιων περιστατικών, ή τουλάχιστον στη μείωση του κινδύνου σε αποδεκτό για την υγεία επίπεδο.

Σχέδια Ασφάλειας και Υγείας

Τι είναι το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ);
Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας, αποτελείται κυρίως από εξειδικευμένη μελέτη εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου στους χώρους εργασίας. Προκειμένου να γίνει η εκτίμηση αυτή, το Σχέδιο περιλαμβάνει περιγραφή των χώρων εργασίας, των δραστηριοτήτων που διεξάγονται στους χώρους αυτούς, των πιθανών πηγών κινδύνων και το είδος των κινδύνων που εμπερικλείουν, καθώς και των προσώπων που ενδέχεται να εμπλέκονται στους κινδύνους αυτούς. Επιπρόσθετα, ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας, περιλαμβάνει μέτρα αντιμετώπισης των πιθανών κινδύνων που εντοπίστηκαν και οδηγίες/κανόνες προς τους χρήστες του χώρου εργασίας.
 
Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας, οφείλουν να έχουν βάσει νομοθεσίας όλοι οι χώροι εργασίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και να ανανεώνονται όταν και όποτε κάποιο από τα προαναφερθέντα στοιχεία αλλάξει (π.χ. αλλαγή χρήσης χώρου, εισαγωγή νέων μεθόδων ή εξοπλισμού).
 
Τα Σχέδια Ασφάλειας και Υγείας για τους Χώρους Εργασίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, μπορεί να τα βρει κανείς στον Τομέα Ασφάλειας και Υγείας και στον κάθε χώρο εργασίας για τους οποίους έχουν ήδη υλοποιηθεί.
 
Στόχος του Γραφείου Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος, είναι να συμβάλει στην υλοποίηση των ΣΑΥ, μέχρι να καλυφθούν όλοι οι χώροι εργασίας.

Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου στους Χώρους Εργασίας. Τι είναι;
Η Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου στους Χώρους Εργασίας, είναι μια μεθοδολογία κατά την οποία γίνεται προσεκτική διερεύνηση και εντοπισμός όλων των πηγών κινδύνου σε ένα χώρο εργασίας και η οποία υλοποιείται με σκοπό την εξασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας των εργοδοτουμένων καθώς και τρίτων προσώπων που δύναται να επηρεαστούν από τις δραστηριότητες τους. Ο σκοπός αυτός, επιτυγχάνεται με τη λήψη κατάλληλων μέτρων που απαιτούνται για την εξάλειψη των κινδύνων που εντοπίστηκαν ή τη μείωσή τους σε αποδεκτά επίπεδα.
 
Η εκτίμηση αυτή, πρέπει πάντα να είναι γραπτή και αποτελεί υποχρέωση του εργοδότη βάσει των «περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 2021» (Κ.Δ.Π. 158/2021).
 
Γιατί χρειάζεται να γίνει;
Η Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου στους Χώρους Εργασίας, χρειάζεται να γίνει ώστε να εντοπιστούν οι επικίνδυνες καταστάσεις που πιθανόν να υπάρχουν, για να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και την διεξαγωγή των εργασιών τους σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Γι' αυτό, ο εντοπισμός των κινδύνων, συντελεί στην ΠΡΟΛΗΨΗ των ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, αυξάνει την παραγωγικότητα και συνεπώς διασφαλίζει οικονομικό ώφελος, τόσο για τον εργοδότη, όσο και για τον εργοδοτούμενο.
 
Ποιος μπορεί να κάνει την εκτίμηση;
Η Εκτίμηση αυτή μπορεί να γίνει από τον ίδιο τον εργοδότη, από εργοδοτούμενα του πρόσωπα τα οποία διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, μέσα και γνώσεις για το σκοπό αυτό, ή ακόμη από εξωτερικές υπηρεσίες και άτομα που είναι κατάλληλα εκπαιδευμένα και διαπιστευμένα για τη διεξαγωγή τέτοιων εκτιμήσεων.
 
Πώς γίνεται;
Η Εκτίμηση των Κινδύνων στους Εργασιακούς Χώρους, αποτελείται από πέντε (5) απλά βήματα:
  1. Εντοπισμός των πηγών κινδύνου/επικίνδυνων καταστάσεων.
  2. Εντοπισμός των προσώπων που δύναται να εμπλακούν στον κίνδυνο, καθώς και του τρόπου με τον οποίο δύναται να εμπλακούν.
  3. Αξιολόγηση των κινδύνων και λήψη απόφασης για την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέτρων πρόληψης.
  4. Λήψη επιπρόσθετων μέτρων για την εξάλειψη ή τη μείωση του κινδύνου σε αποδεκτά για την υγεία επίπεδα.
  5. Επανεκτίμηση των κινδύνων.

Σχέδια Δράσης Αντιμετώπισης Περιστατικών Έκτακτης Ανάγκης

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί οποιοδήποτε περιστατικό έκτακτης ανάγκης, όπως είναι εκδήλωση πυρκαγιάς, σεισμού, έκρηξης κλπ., οι ενέργειες που πρέπει να ακολουθούνται είναι συνοπτικά οι εξής:
  1. Αναγνώριση της επικίνδυνης κατάστασης/συμβάντος/περιστατικού και Ενημέρωση των Αρμόδιων Προσώπων και των παρευρισκομένων που βρίσκονται κοντά στο συμβάν.
  2. Εκκένωση του χώρου όπου παρουσιάστηκε το περιστατικό.
  3. Επέμβαση από το Αρμόδιο Πρόσωπο (το οποίο είναι εκπαιδευμένο για την αντιμετώπιση περιστατικών έκτακτης ανάγκης) και από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες για αντιμετώπιση του συμβάντος.
  4. Αποκατάσταση του χώρου και επιστροφή στην εργασία.
 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ανάμεσα στις αρμοδιότητες του Γραφείου Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος, ανήκει και η εκπαίδευση του προσωπικού και φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε θέματα όσον αφορούν στην ασφάλεια, υγεία και το περιβάλλον.
 
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία
 
Η Ασφάλεια και η Υγεία στην Εργασία, αποτελεί από μόνο του ένα μεγάλο κεφάλαιο, για το οποίο δεν αρκεί απλά μια ενημέρωση ή η τήρηση νομοθετημάτων γιατί απλά επιβάλλονται. Η ουσία βρίσκεται στο να αντιληφθεί κανείς τη σπουδαιότητα των μηνυμάτων αυτών αλλά και τη σημασία που έχουν στη διατήρηση της σωματικής και ψυχικής ακεραιότητας, τόσο του εαυτού μας αλλά και άλλων προσώπων που βρίσκονται στο χώρο εργασίας μας ή πολλές φορές μπορεί να επηρεάζονται και από την εργασία μας.
 
Όλα τα πιο πάνω, επιτυγχάνονται μέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης και της διαρκούς ενημέρωσης. Η γνώση και η κατάρτιση σε θέματα υγείας και ασφάλειας, αποδείχτηκε σωτήρια πολλές φορές, στην πρόληψη ατυχημάτων και τραυματισμών, αλλά και στην προστασία της υγείας.
 
 
Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία
 
Η ραγδαία ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Κύπρου, η αυξητική τάση σε προσωπικό, φοιτητές και κτηριακές υποδομές και ιδιαίτερα η πολυπλοκότητα της λειτουργίας του λόγω της ύπαρξης διαφόρων υποδομών (γραφεία, εργαστήρια, ερευνητικές μονάδες κλπ) οδήγησε στην ανάγκη στελέχωσης των διάφορων αυτών χώρων με Πρώτους Βοηθούς για την εξασφάλιση εκπαιδευμένων ατόμων, έτοιμων να δράσουν σε περίπτωση έκτακτων περιστατικών μέχρι να φτάσει εξειδικευμένη βοήθεια.
 
Για τους πιο πάνω λόγους, ο Τομέας Ασφάλειας και Υγείας, της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου Κύπρου, αναλαμβάνει τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Πρώτων Βοηθειών, όπου παρακολουθεί τόσο Ακαδημαϊκό και Διοικητικό Προσωπικό, αλλά και φοιτητές/ερευνητές ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται. Στόχος, είναι να καλυφθούν όλοι οι εργασιακοί χώροι με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό στην παροχή των Πρώτων Βοηθειών.
 
ABoithies1ABoithies2ABoithies3ABoithiesNHP1ABoithiesNHP2
Φωτογραφικό Υλικό από τις Εκπαιδεύσεις Α' Βοηθειών
 
Οδική Ασφάλεια
 
Στο πλαίσιο της προαγωγής ασφαλούς οδικής συμπεριφοράς με στόχο την πρόληψη και μείωση των οδικών ατυχημάτων, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει δεσμευτεί υπογράφοντας την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας (European Road Safety Charter).
 
Ανάμεσα στις διάφορες δράσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου σχετικά με το θέμα αυτό, είναι και η διοργάνωση σεμιναρίων με ενημερωτικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο σχετικά με θέματα που αφορούν την Οδική Ασφάλεια και Συμπεριφορά κατά την Οδήγηση.
 
 

ΑΡΘΡΑ / ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ / ΒΙΝΤΕΟ

Άρθρα
Βίντεο
Δείτε εδώ ταινίες του NAPO