Το Γραφείο Ωφελημάτων χειρίζεται θέματα που άπτονται των ωφελημάτων και παροχών Ακαδημαϊκού, Διοικητικού και άλλου προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου θέτοντας σαν σκοπό την καλύτερη και ακριβέστερη προσφορά υπηρεσιών στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα.
 
Το Γραφείο Ωφελημάτων παρακολουθεί και διασφαλίζει την τήρηση: (βάσει των Νόμων, Κανόνων, Κανονισμών, Εγκυκλίων που διέπουν τα διάφορα ωφελήματα) των πιο κάτω:
 • Σαββατική άδεια
 • Άδειες άνευ απολαβών
 • Αποζημίωση Υπερωριακής Απασχόλησης (πληρωμή υπερωριακής απασχόλησης, πίστωση υπερωριακής απασχόλησης σε «ελεύθερο χρόνο», πρόσθετες υπηρεσίες, υποστήριξη εκδηλώσεων κ.α.
 • Άδειες(ανάπαυσης, ασθενείας, στρατού κ.α.)
 • Επίδομα Μητρότητας
 • Παραχώρηση γονικής άδειας άνευ απολαβών
 • Παραχώρηση Εκπαιδευτικής Άδειας
 • Τερματισμούς Εργοδότησης
 • Επιδόματα (τηλεφώνου, ADSL, επαγγελματικής συνδρομής, οδοιπορικά κ.α.)
 • Σύστημα Ωρομέτρησης (έλεγχος ηλεκτρονικών παρουσιολογίων του Διοικητικού και Ωρομίσθιου Προσωπικού)
 • Συνταξιοδοτικά ωφελήματα (Ακαδημαϊκού, Διοικητικού και Άλλου Προσωπικού )
 • Πληρωμή Ωρομίσθιου Προσωπικού
 • Ειδικά ωράρια προσωπικού
 • Καταβολή επιδόματος Βάρδιας/Επιφυλακής
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Μαρία Συρίμη, 22894140, [email protected]
Μάρω Χατζημηνά, 22894189, [email protected]
Κλύσα Χαραλάμπους, 22894162, [email protected]
Για τα Καθήκοντα του Γραφείου Ανάπτυξης, Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης πατήστε Εδώ.
Πρόσβαση στο αρχείο Εδώ
Πρόσβαση στο αρχείο Εδώ