• Εποπτεία των καθαριστριών Πανεπιστημίου Κύπρου
  • Διαχείριση Διαγωνισμού Καθαριότητας και Ειδών Καθαρισμού
  • Διαχείριση Διαγωνισμού Προμήθειας Πόσιμου Νερού
  • Διαχείριση Διαγωνισμού Ψεκασμών και Απολυμάνσεων Κτηρίων και Εξωτερικών Χώρων
  • Υγειονομικοί Έλεγχοι/Αναλύσεις Νερού
  • Διαχείριση Ανακύκλωσης Υλικών
  • Συντονισμός/Ετοιμασία χώρων για επίσημες και άλλες Εκδηλώσεις
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Νίκη Παπαδοπούλου
Οικονόμος
Τηλ. 2289-4167
Ηλ.ταχυδρομείο: [email protected]
Η καθαριότητα και υγιεινή στους χώρους του Πανεπιστημίου επιτυγχάνεται με καθαρίστριες/ες και άλλους εποχιακούς καθαριστές από ιδιωτική εταιρεία μέσω Σύμβασης. Το πρόγραμμα καθαρισμού έχει καταρτιστεί με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.

Το Γραφείο, ετοιμάζει παραγγελίες και παραλαμβάνει υλικά καθαριότητας για τις ανάγκες των διαφόρων κτηρίων του Πανεπιστημίου, ενώ παράλληλα έχει αναλάβει την προμήθεια πόσιμου νερού σε διάφορες τοποθεσίες των κεντρικών και περιφερειακών κτηρίων.

Όσον αφορά στη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων, έχουν μισθωθεί συμπιεστές απορριμάτων (σκυβάλων) και ανακύκλωσης χαρτιού/χαρτονιού. Για τα υπόλοιπα ρεύματα ανακύκλωσης (P.M.D. και χαρτί), το Γραφείο σε συνεργασία με την Εταιρεία Green Dot Cyprus, ανέλαβε την τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης σε διάφορα σημεία κατά μήκος των διαδρομών όδευσης περί των κτηρίων του Πανεπιστημίου, για την καλύτερη εξυπηρέτηση της πανεπιστημιακής κοινότητας αλλά και των πολιτών. Επιπρόσθετα και σε συνεργασία με την Εταιρεία Α.Φ.Η.Σ. Κύπρου, έχουν τοποθετηθεί κάδοι ανακύκλωσης μπαταριών σε διάφορα κτήρια του Πανεπιστημίου.

Στο πλαίσιο της διασφάλισης της γενικής υγιεινής των χώρων, σε συνεργασία με εξωτερικούς φορείς, έχει ετοιμαστεί πρόγραμμα ψεκασμών και απολυμάνσεων των πανεπιστημιακών κτηρίων καθώς και των εξωτερικών τουυς χώρων, για την καταπολέμηση επιβλαβών για την υγεία οργανισμών και μικροοργανισμών.

Ο καλύτερος έλεγχος και συντονισμός των εργασιών που απαιτούνται για τη διασφάλιση της καθαριότητας και υγιεινής των χώρων, επιτυγχάνεται μέσω της συνεργασίας με διάφορα Κυβερνητικά Τμήματα και Υπηρεσίες, καθώς και τους Δήμους στους οποίους εμπίπτουν οι διάφορες πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις (Υγειονομείο, Δήμος Αγλαντζιάς, Δήμος Λευκωσίας, Δήμος Λατσιών κλπ).
Στο εργασιακό περιβάλλον, είναι σημαντικό να διατηρείται η υγιεινή σε υψηλά επίπεδα, ώστε να διασφαλίζεται ότι το προσωπικό εργάζεται υπό ασφαλείς και υγιείς συνθήκες εργασίας.
Μέλημα και πρώτιστο καθήκον του Γραφείου Υγιεινής και Οικιακής Οικονομίας, είναι η διατήρηση της υγιεινής σε όλους τους χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο επιτυγχάνεται με την οργάνωση, τον προγραμματισμό και τον έλεγχο των εργασιών καθαρισμού, ενώ παράλληλα η συμβολή της πανεπιστημιακής κοινότητας στην τήρηση των κανόνων υγιεινής, αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην επίτευξη του στόχου.
Για την πραγματοποίηση κάθε είδους εκδήλωσης που διοργανώνεται στους χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι απαραίτητη η συνεργασία του Διοργανωτή/Φορέα/Τμήματος με το Γραφείο.

Η συμμετοχή του Γραφείου είναι απαραίτητη σε αυτόν τον Τομέα Δραστηριοτήτων με την ενεργό συμβολή και εξυπηρέτηση που παρέχει, στην προετοιμασία, καθαρισμό του χώρου πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της διεξαγωγής της εκδήλωσης.