Ο σκοπός του Κέντρου Διδασκαλίας και Μάθησης είναι η υποστήριξη / ανάπτυξη της διδασκαλίας – μάθησης, ούτως ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και σε διεθνώς συμβατά και ανταγωνίσιμα κριτήρια ποιότητας.

Βασικοί στόχοι είναι:

  • Η ανάπτυξη πολιτικής διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
  • Η υποστήριξη των τμημάτων και του ακαδημαϊκού προσωπικού σε θέματα ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών.
  • Η υποστήριξη των τμημάτων και του ακαδημαϊκού προσωπικού σε θέματα σχεδιασμού, διαχείρισης και αξιολόγησης διδασκαλίας.
  • Η παρακολούθηση και ανανέωση της υλικοτεχνικής υποδομής για υποστήριξη της διδασκαλίας.
  • Η υποστήριξη των τμημάτων και όσων ασχολούνται με τη διδασκαλία, μάθηση και την παραγωγή διδακτικού υλικού.
  • Η ανάπτυξη και οργάνωση συστήματος και στρατηγικής διασφάλισης ποιότητας της διδασκαλίας.
  • Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων μελέτης όσων εμπλέκονται στη διαδικασία μάθησης.
  • Η ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης της διδασκαλίας.
  • Η ανάπτυξη συστήματος επιβράβευσης και διάδοσης “καλών πρακτικών” και ποιοτικής διδασκαλίας.
  • Η προώθηση της πολιτικής τηλεμάθησης του Πανεπιστημίου Κύπρου