Άλλες αποφάσεις που αφορούν στο ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.:

EUA Follow-up Evaluation Report (σελ.17)

Έκθεση Πεπραγμένων για τα δύο πρώτα χρόνια Πρυτανείας:2002-2006 (Σελίδα 23)

Πρυτανεία Πανεπιστημίου Κύπρου: Επιτεύγματα και προοπτικές: 2006 (Σελίδες 12 & 51)

Συμπληρωματικός ρόλος του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. στο Στρατηγικό Προγραμματισμό του Π.Κ 2004-2020: “Προτείνεται όπως το Πανεπιστήμιο Κύπρου δημιουργήσει μηχανισμό για πιστοποίηση ποιότητας στη διδασκαλία (Quality Assurance). Το Συμβούλιο του Κέντρου Διδασκαλίας και Μάθησης θα πρέπει να καθορίσει τους στόχους του. Το Κέντρο θα πρέπει να μελετήσει μηχανισμούς αναγνώρισης και επιβράβευσης αριστείας στη διδασκαλία και να υποβάλει σχετική εισήγηση.”

Αρμοδιότητες του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. στην υλοποίηση της Πολιτικής Τηλεμάθησης

Δημοσιευμένες εκθέσεις πεπραγμένων:

Πεπραγμένα 2016

Πεπραγμένα 2015

Πεπραγμένα 2014

Πεπραγμένα 2013

Πεπραγμένα 2012

Πεπραγμένα 2011

Πεπραγμένα 2010

Πεπραγμένα 2009

Πεπραγμένα 2008

Πεπραγμένα 2007

Πεπραγμένα 2006