Ο θεσμός εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο (16/2019/ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ) για εφαρμογή σε εθελοντική βάση.

Πολιτική και πρακτικά βήματα εφαρμογής της.

Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. εργάζεται προς εφαρμογή του θεσμού σε όλα τα Τμήματα/Σχολές του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Οδηγός από το Vanderbilt University, Center for Teaching: Teaching Portfolios