Πληροφορίες προς διδάσκοντες/διδάσκουσες ΠΚ:
Σύστημα Διαχείρισης Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Μαθημάτων (ο σύνδεσμος για το Σύστημα λειτουργεί ΜΟΝΟ για άτομα που έχουν δικαίωμα πρόσβασης-Single Sign On): Ως μέρος του η-Πανεπιστημίου τα στατιστικά αποτελέσματα των ερωτηματολογίων αξιολόγησης μαθημάτων από το Χειμερινό Εξάμηνο 2015-16 θα είναι διαθέσιμα στους διδάσκοντες μόνο ηλεκτρονικά. Κατεβάστε το Εγχειρίδιο Χρήσης του συστήματος.

Πληροφορίες προς φοιτητές ΠΚ:

(Τόμος Α – 1.8 (σελ. 74(κε)): “Οι φοιτητές υποχρεούνται να συμπληρώνουν το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος και Διδασκαλίας προτού αποκτήσουν πρόσβαση στις βαθμολογίες τους.” 

Πρόσβαση στο BannerWeb (μέσω ιστοσελίδας ΥΣΦΜ). Πριν κάνετε sign-in δείτε τις οδηγίες: Απάντηση Ερωτήσεων Έρευνας/Αξιολόγησης Ακροατηρίων.

Γενικές πληροφορίες:

Το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος και Διδάσκοντος είναι ένα απαραίτητο εργαλείο ανατροφοδότησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων από όλους τους φοιτητές χρησιμοποιούνται από το ΠΚ για βελτίωση της διδασκαλίας και των Προγραμμάτων Σπουδών. 
Για τη βελτιστοποίηση της ποιότητας και χρησιμότητας του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκαν, ως πρότυπο, ερωτηματολόγια από ένα ευρύτατο φάσμα πανεπιστημίων. Επίσης, λήφθηκαν υπ’ όψιν μελέτες αξιοπιστίας, που έχουν γίνει διεθνώς , καθώς επίσης και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (δείτε Μελέτη ερωτηματολογίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Παραρτήματα: Α, Β).Το περιεχόμενο του Ερωτηματολογίου ανασκευάζεται σε τακτικές περιόδους. 

Τα ερωτηματολόγια είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές μέσω του BannerWeb.  Οι διδάσκοντες δεν ενημερώνονται για την προσωπική αξιολόγηση κάθε φοιτητή. Απλά λαμβάνουν ανώνυμα στοιχεία για τις αξιολογήσεις του συνόλου του ακροατηρίου. Τα στοιχεία δεν είναι προσβάσιμα στους διδάσκοντες μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής βαθμολογιών.

Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ και οι πανεπιστημιακές αρχές δίδουν ιδιαίτερη σημασία στο θεσμό του Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης. Είναι πολύ ευπρόσδεκτες οι εισηγήσεις από διδάσκοντες και φοιτητές. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: [email protected]

Αποφάσεις για το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθημάτων:

Από το Χειμερινό Εξάμηνο 2005-2006, η διαδικασία αξιολόγησης είναι υποχρεωτική για όλους τους διδάσκοντες (απόφαση 243ης Συνεδρίας Συγκλήτου). Εξαιρούνται:

1. Μαθήματα στα οποία δεν γίνεται διδασκαλία και κατά συνέπεια δεν μπορούν να αξιολογηθούν π.χ. συγγραφικό στάδιο.

2. Ακροατήρια κάτω των 5 ατόμων (απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου, Συνεδρία αρ. 5/2006),

3. Φροντιστήρια (0 πιστωτικές μονάδες) (απόφαση του Συμβουλίου του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ., 19η Συνεδρία, 8 Ιουνίου 2007), και

4. Σεμινάρια (απόφαση του Συμβουλίου του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ., 22η Συνεδρία, 9 Ιουνίου 2009)

Σύμφωνα με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (Συνεδρία αρ. 29/2007), “το υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ του κάθε μαθήματος έχει πρόσβαση στις αξιολογήσεις διδασκαλίας που γίνονται υπό την εποπτεία του/της, αφού τα μέλη ΕΕΠ και οι Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες δεν κάνουν αυτόνομη διδασκαλία. Το υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ θα μπορεί να πάρει αντίγραφο των αξιολογήσεων από τον Πρόεδρο του κάθε Τμήματος ο οποίος γνωρίζει ποια μαθήματα έχει το κάθε μέλος υπό την εποπτεία του, εναλλακτικά δε το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. θα μπορούσε να αποστέλλει αντίγραφο των αξιολογήσεων αφού ενημερώνεται από τα Τμήματα ποιο είναι το υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ για κάθε μάθημα.”

Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου (16/12/2015, αρ. 27/2015), από το Εαρινό Εξάμηνο 2015-16 η συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου από τους φοιτητές είναι υποχρεωτική. Οι φοιτητές θα αποκτούν πρόσβαση στις βαθμολογίες τους αφού υποβάλουν το ερωτηματολόγιο για κάθε μάθημα. Όταν συμπληρωθούν τα ερωτηματολόγια δίνεται πρόσβαση στις βαθμολογίες την επόμενη ημέρα. Η Σύγκλητος αποφάσισε επίσης “ότι οι αξιολογήσεις θα ενσωματώνονται στο φάκελο αξιολόγησης των διδασκόντων, θα κοινοποιούνται στον Πρόεδρο του οικείου Τμήματος, και σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο θα αναζητούνται λύσεις σε συνεργασία με τον Διευθυντή του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.”.

Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου (4/12/2018, αρ. 30/2018), (εφαρμόστηκε από το Χειμερινό Εξάμηνο 2018-19) πρόσθετες προσβάσεις στα αποτελέσματα των αξιολογήσεων έχει δοθεί στους ακόλουθους:

(α) στις περιπτώσεις όπου κάποια Τμήματα τρέχουν προγράμματα σπουδών στα οποία υπεύθυνος / διευθυντής του προγράμματος είναι άλλο άτομο από τον Πρόεδρο του Τμήματος / Προγράμματος Σπουδών και εφόσον ο Πρόεδρος συμφωνεί, θα δίνεται πρόσβαση στα αποτελέσματα των αξιολογήσεων μαθημάτων στον υπεύθυνο/διευθυντή του προγράμματος.

(β) στην περίπτωση όπου φοιτητές ενός Τμήματος παρακολουθούν μαθήματα από άλλα Τμήματα, θα παραμένει η πρόσβαση στους Προέδρους των Τμημάτων που ανήκουν τα μαθήματα αλλά θα δίνεται ταυτόχρονα πρόσβαση και στον Πρόεδρο του Τμήματος από όπου προέρχονται οι φοιτητές.

(γ) στις περιπτώσεις προγραμμάτων σπουδών όπου ορισμένα μαθήματα διδάσκονται από ένα Τμήμα και ορισμένα μαθήματα από άλλο Τμήμα, θα δίνεται πρόσβαση στους εκάστοτε Προέδρους των δύο Τμημάτων κατά μάθημα.

Μορφές Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης Μαθημάτων:

1η μορφή (μέχρι το Χειμερινό Εξάμηνο 2004-05)

2η μορφή (Εαρινό Εξάμηνο 2004-05)

3η μορφή (ακαδημαϊκά έτη 2005-06 και 2006-07)

4η μορφή (από το Χειμερινό Εξάμηνο 2007-08 μέχρι και το Εαρινό Εξάμηνο 2009-10 )

5η μορφή (από το Χειμερινό Εξάμηνο 2010-11)

6η μορφή (από το Χειμερινό Εξάμηνο 2012-13)

7η μορφή (από το Εαρινό Εξάμηνο 2012-13)

8η μορφή (από το Χειμερινό εξάμηνο 2015-16)

 

Versions in English of the Courses’ Evaluation Questionnaire used:

1st Version (up to Fall Semester 2004-05) not available in English

2nd Version (Spring Semester 2004-05)

3rd Version (for academic years 2005-06 and 2006-07)

4th Version (from Fall Semester 2007-08 up to Spring Semester 2009-10)

5th Version (from Fall Semester 2010-11)

6th Version (from Fall Semester 2012-13)

7th Version (from Spring Semester 2012-13)

8th Version (from Fall Semester 2015-16)

 

Συχνά υποβαλλόμενες ερωτήσεις για το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης

 

Άρθρο στην Κοινότητα, τεύχος 10, Οκτώβριος 2005 (σελ. 13).

Άρθρο στην Κοινότητα, τεύχος 40, Οκτώβριος 2011 (σελ. 20).

Άρθρο στην Κοινότητα, τεύχος 47, Μάρτιος 2013 (σελ. 17).

 

Υλικό και μελέτες για ερωτηματολόγια αξιολόγησης από φοιτητές:

Student Ratings: Myths vs Research Evidence, Vanderbilt University

Student Rating Myths Versus Research Facts from 1924 to 1988, Lawrence M. Aleamoni

Guidelines for Evaluating Teaching, Center for Reseach of Learning and Teaching, University of Michigan