Γραφείο Υποστήριξης και Επιλογής Διοικητικού Προσωπικού

Στόχος του Γραφείου Υποστήριξης Επιλογής Διοικητικού Προσωπικού είναι η προσέλκυση, αξιολόγηση και επιλογή άρτια καταρτισμένου και ταλαντούχου προσωπικού μέσα από αδιάβλητες, διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες, με απώτερο σκοπό την υποστήριξη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας για υλοποίηση των στρατηγικών στόχων του Πανεπιστημίου.

 

Το Γραφείο Υποστήριξης Επιλογής Διοικητικού Προσωπικού είναι υπεύθυνο για θέματα που άπτονται της στελέχωσης Διοικητικού Προσωπικού (μόνιμου / συμβασιούχου / ωρομίσθιου), θέματα διαχείρισης και προγραμματισμού ανθρώπινων πόρων, καταρτισμού Σχεδίων Υπηρεσίας καθώς επίσης και της προσέλκυσης, επιλογής και διατήρησης του ανθρώπινου δυναμικού. Το Γραφείο έχει τη ευθύνη της προκήρυξης θέσεων (έκτακτων, Πρώτου Διορισμού, Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής, και θέσεων Προαγωγής), της παραλαβής, διαχείρισης και προκαταρκτικής αξιολόγησης αιτήσεων, της διοργάνωσης και συντονισμού γραπτών και προφορικών εξετάσεων, της διοικητικής υποστήριξης της Επιτροπής Προσωπικού του Συμβουλίου στη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων, καθώς επίσης και της γραπτής και προφορικής επικοινωνίας με τους υποψήφιους σε όλα τα στάδια της διαδικασίας πλήρωσης των θέσεων.

 

Είναι επίσης αρμόδιο για την ετοιμασία των συμβολαίων απασχόλησης του συμβασιούχου προσωπικού καθώς επίσης και τη παρακολούθηση της επαγγελματικής τους εξέλιξης στον οργανισμό, περιλαμβανομένης της ενημέρωσης της Επιτροπής Προσωπικού για θέματα που αφορούν στη μετατροπή συμβολαίων σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, επικυρώσεις διορισμών, παροχής προσαυξήσεων κ.α..

 

Το Γραφείο είναι αρμόδιο για θέματα που αφορούν σε αιτήματα εσωτερικών μετακινήσεων, ανακατατάξεων, αντικαταστάσεων προσωπικού καθώς επίσης και για θέματα ευημερίας, ένταξης νεοεισερχόμενων μελών και της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του προσωπικού στον οργανισμό. Περαιτέρων το Γραφείο ασχολείται με θέματα Εργασιακών Σχέσεων βάσει του κώδικα Εργασιακών Σχέσεων και Νομικών θεμάτων βάσει της οικείας Νομοθεσίας.

 

Το Γραφείο Υποστήριξης Επιλογής Διοικητικού Προσωπικού υποστηρίζει διοικητικά την Επιτροπή Προσωπικού του Συμβουλίου σε θέματα διορισμών και προαγωγών και την Συμβουλευτική Επιτροπή Διοικητικού Προσωπικού για Εργασιακά θέματα.

ΑΝΝΑ ΖΕΜΠΥΛΑ
ΑΝΩΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ)
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΗΛ. 22894142
 
ΠΕΤΡΟΣ ΗΛΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΤΗΛ. 22894176
 
ΜΑΡΙΑ ΧΑΛΛΟΥΜΑ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΦΕΑΣ
ΤΗΛ. 22894219