Εργασιακοί Οδηγοί

 

Πληροφορίες για Συνταξιοδοτικά Ωφελήματα Ακαδημαϊκού, Διοικητικού και άλλου Προσωπικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Ο Περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2012 (216(Ι)/2012)

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας – Συντάξεις

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ
  1. Δημιουργία Ιδιωτικού Ταμείου Προνοίας με αποκλειστική συνεισφρά του εργοδοτούμενου
  2. Life Goals Bank Savings
  3. Life Goals Portfolios Guide (English)
  4. Life Goals Portfolios Guide (Ελληνικά)
  5. Παρουσίαση Life Goals για το Πανεπιστήμιο Κύπρου
  6. Εξουσιοδότηση Συμμετοχής στο Ταμείο Προνοίας Life Goals και αποκοπή συνεισφορών