ΑΠΟΛΑΒΕΣ

Βασικός Μισθός

Ν. 56(Ι)/2018 – Ο περί Αναδιαρθρώσεως του Κρατικού Μισθολογίου (Ενσωμάτωση Γενικών Αυξήσεων και του Τιμαριθμικού Επιδόματος και Ρύθμιση Άλλων Συναφών Θεμάτων) Νόμος του 2018.

Γενικές Αυξήσεις Μισθών

Δεν παραχωρούνται γενικές αυξήσεις μισθών καθότι το ποσοστό των γενικών αυξήσεων μισθών  έχει ενσωματωθεί στους βασικούς μισθούς σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αρ.56(I)2018.

Τιμαριθμικό Επίδομα

Εγκύκλιος Αρ. 1723, Ημερ. 5 Ιανουαρίου 2023 του Υπουργείου Οικονομικών


Ωρομίσθια

Αναθεώρηση Ωρομισθίων του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού από 1/1/2023 (Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ. 1/2023)

 

ΑΠΟΚΟΠΕΣ

Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ν. 193(Ι)/ 2012 – Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (τροποποιητικός) (αρ. 4) Νόμος του 2012

Ταμείο Χηρών και Ορφανών και Αποκοπή για Κρατικό Σχέδιο Συντάξεως (Αφορά τα Μόνιμα Μέλη του Προσωπικού που διορίστηκαν για πρώτη φορά σε μόνιμη θέση κατά ή πρίν την 30η Σεπτεμβρίου 2011)

Ν. 216(Ι)/2012 – Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2012

 

Εισφορά για Επαγγελματικό Σχέδιο Συντάξεως (Αφορά τα Μόνιμα Μέλη του Προσωπικού που διορίστηκαν για πρώτη φορά σε μόνιμη θέση κατά ή μετά την 1η Οκτωβρίου 2011 και Συμβασιούχα Μέλη του Προσωπικού αορίστου χρόνου)

Ν. 210(Ι)/2022 – Νόμος που προβλέπει για το Επαγγελματικό Σχέδιο Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Υπαλλήλων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής)

 

Φόρος Εισοδήματος

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος του 2002 (με όλες τις τροποποιήσεις)

Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος της αμοιβής για πρώτη εργοδότηση που ασκείται στη Δημοκρατία (Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών, αρ. 10/2022)

 

Αποκοπή για Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ)

 

Ν. 89(I)/2001 – Ο Περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμος του 2001
Ν. 134(I)/2002 – Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002
Ν. 101(I)/2004 – Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004
Ν. 62(I)/2005 – Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005
Ν. 74(I)/2017 – Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017
Ν. 25(I)/2020 – Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020