1. Αποκοπές σύμφωνα με το καθεστώς εργοδότησης

 

Όσο αφορά τις αποκοπές, το προσωπικό χωρίζεται σε τρείς διαφορετικές κατηγορίες αναλόγως του καθεστώτος εργοδότησής του ως ακολούθως:

 

“Μέλος του Κρατικού Σχεδίου Συντάξεως”: Μόνιμα Μέλη του Προσωπικού που διορίστηκαν για πρώτη φορά σε μόνιμη θέση κατά ή πρίν την 30η Σεπτεμβρίου 2011

“Μέλος του Επαγγελματικού Σχεδίου Συντάξεως”: Μόνιμα Μέλη του Προσωπικού που διορίστηκαν για πρώτη φορά σε μόνιμη θέση κατά ή μετά την 1η Οκτωβρίου 2011 και Συμβασιούχα Μέλη του Προσωπικού αορίστου χρόνου

“Μη Μέλος του Σχεδίου Συντάξεως”: Συμβασιούχα Μέλη του Προσωπικού ορισμένου χρόνου/ Ωρομίσθια Μέλη του Προσωπικού που δεν είναι μέλη σε οποιονδήποτε Σχέδιο Συντάξεως

 

 2. Υποχρεωτικές Αποκοπές

Οι υποχρεωτικές αποκοπές για Μέλη του Κρατικού Σχεδίου Συντάξεως είναι οι ακόλουθες:

 • Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • Φόρος Εισοδήματος
 • Αποκοπή για Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ)
 • Ταμείο Χηρών και Ορφανών
 • Αποκοπή για Κρατικό Σχέδιο Συντάξεων

Οι υποχρεωτικές αποκοπές για Μέλη του Επαγγελματικού Σχεδίου Συντάξεως είναι οι ακόλουθες:

 • Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • Φόρος Εισοδήματος
 • Αποκοπή για Επαγγελματικό Σχέδιο Συντάξεων
 • Αποκοπή για Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ)

Οι υποχρεωτικές αποκοπές για το Μη Μέλη του Σχεδίου Συντάξεως είναι οι ακόλουθες:

  • Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
  • Φόρος Εισοδήματος
  • Αποκοπή για Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ)

 

Συνοπτικός Πίνακας υποχρεωτικών αποκοπών (από την 1/1/2024)

Αποκοπή
Μέλη του
Κυβερνητικού
Σχεδίου Συντάξεως
Μέλη του
Επαγγελματικού
Σχεδίου Συντάξεως
Μη Μέλη του
Σχεδίου Συντάξεως
Σημειώσεις
Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 4,45% 4,45% 8,8%  Μέχρι του ανώτατου ασφαλιστέου αποδοχών ύψους €5.005 μηνιαίως
Φόρος Εισοδήματος Σχετικές πληροφορίες στον σύνδεσμο Φορολογία Φυσικών Προσώπων 
Αποκοπή για Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ)  2,65%  2,65%  2,65%  –
Ταμείο Χηρών και Ορφανών  2%  –  – Αφορά μόνο τα Μέλη του Κρατικού Σχεδίου Συντάξεως
Αποκοπή για το Κυβερνητικό
Σχέδιο Συντάξεως
 3%  – Αφορά μόνο τα Μέλη του Κρατικού Σχεδίου Συντάξεως
Εισφορά για το Επαγγελματικό
Σχέδιο Συντάξεων
 – 5%
Αφορά μόνο τα Μέλη του Επαγγελματικού 
Σχεδίου Συντάξεως

 

Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Το ποσοστό εισφοράς των μελών του προσωπικού που διορίστηκαν σε μόνιμη θέση (Μέλη των Σχεδίων Συντάξεως) και των συμβασιούχων μελών του προσωπικού αορίστου χρόνου ανέρχεται στο 4,45% επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους μέχρι του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών. Το αντίστοιχο ποσοστό για τα συμβασιούχα μέλη του προσωπικού ορισμένου χρόνου και του ωρομίσθιου προσωπικού ανέρχεται στο 8,8%. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών, που ισχύει από τον Ιανουάριο 2024 είναι €5.239 το μήνα.
Σημειώνεται ότι μέλη του προσωπικού πιστώνονται στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και με επιπρόσθετο ποσοστό το οποίο εισφέρει η Κυβέρνηση σαν κράτος και σαν εργοδότης για το αναλογικό μέρος της σύνταξης του Τ.Κ.Α. και ανέρχεται στο 13,15% (Μέλη των Σχεδίων Συντάξεως). Το αντίστοιχο ποσοστό για τα συμβασιούχα μέλη του προσωπικού ορισμένου χρόνου και του ωρομίσθιου προσωπικού ανέρχεται στο 8,8% επί των ασφαλιστέων αποδοχών.
Όταν μέλος του προσωπικού που διορίστηκε σε μόνιμη θέση (δηλαδή μέλος των Σχεδίων Συντάξεως) συμπληρώσει 400 μήνες υπηρεσίας, περιλαμβανομένης και τυχόν υπηρεσίας σε έκτακτη ή ωρομίσθια θέση, τότε υποχρεούται με σχετική Νομοθεσία να εισφέρει ποσοστό 8,8% για την υπόλοιπη υπηρεσία του μέχρι να αφυπηρετήσει.
Σύμφωνα με την περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων νομοθεσία, τα ποσοστά που ισχύουν για την πενταετή περίοδο από 01/01/2024 μέχρι 31/12/2028 καθώς επίσης και τα ποσοστά που θα ισχύουν για τις επόμενες αναθεωρήσεις ανά πενταετία έχουν ως ακολούθως:

 

α) Μέλη του Κρατικού και του Επαγγελματικού Σχεδίου Συντάξεως
01/01/2024 μέχρι 31/12/2028 01/01/2029 μέχρι 31/12/2033 01/01/2034 μέχρι 31/12/2038 01/01/2039 μέχρι ……
Μέλος του προσωπικού 4,45% 4,70% 4,95% 5,20%
Εργοδότης 13,15% 13,90% 14,65% 15,40%

β) Μη Μέλη του Σχεδίου Συντάξεως 

01/01/2024 μέχρι 31/12/2028 01/01/2029 μέχρι 31/12/2033 01/01/2034 μέχρι 31/12/2038 01/01/2039 μέχρι ……
Μέλος του προσωπικού 8,80% 9,30% 9,80% 10,30%
Εργοδότης 8,80% 9,30% 9,80% 10,30%

Φόρος Εισοδήματος

Για πληφορορίες που αφορούν στο Φόρο Εισοδήματος πατήστε εδώ.

 

Αποκοπή για Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ)

Αφορά όλα τα μέλη του προσωπικού.

Αποκοπή από τις φορολογητέες απολαβές του μέλους ποσοστό ύψους 2,65%. Οι φορολογητέες απολαβές περιλαμβάνουν το βασικό μισθό, τις γενικές αυξήσεις και το τιμαριθμικό επίδομα, το 13ο μισθός, τις επιπλέον απολαβές και επιδόματα. Το μέγιστο συνολικό ετήσιο ποσό για κάθε φυσικό πρόσωπο πάνω στο οποίο καταβάλλονται εισφορές, είναι το ποσό των €180.000.

 

Ταμείο Χηρών και Ορφανών

Αφορά μόνο τα Μέλη του Κρατικού Σχεδίου Συντάξεως.

Αποκοπή από τις μηνιαίες συντάξιμες απολαβές του Συντάξιμου Μέλους του Προσωπικού ποσοστό ύψους 2%. Οι μηνιαίες συντάξιμες απολαβές περιλαμβάνουν το βασικό μισθό, τις γενικές αυξήσεις και το τιμαριθμικό επίδομα των δώδεκα μηνών (δεν περιλαμβάνεται ο 13ος μισθός). Όταν υπάλληλος συμπληρώσει 400 μηνιαίες εισφορές στο Ταμείο τότε σταματά να εισφέρει σε αυτό. Οι εν λόγω περιοδικές εισφορές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν.216(Ι)/2012), δεν είναι επιστρεπτέες, ακόμα και στις περιπτώσεις όπου ο εισφορέας παύσει να κατέχει το λειτούργημα ή αξίωμα ή θέση και δεν είναι νυμφευμένος ή δε δικαιούται σε χορήγηση σύνταξης.

 

Αποκοπή για το Κρατικό Σχέδιο Συντάξεως

Αφορά μόνο τα Μέλη του Κρατικού Σχεδίου Συντάξεως.

Αποκοπή από τις μηνιαίες συντάξιμες απολαβές του Συντάξιμου Μέλους του Προσωπικού μέχρι την ημερομηνία αφυπηρέτησης/ παραίτησής του, ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με 3% των συντάξιμων απολαβών. Οι μηνιαίες συντάξιμες απολαβές περιλαμβάνουν το βασικό μισθό, τις γενικές αυξήσεις και το τιμαριθμικό επίδομα των δώδεκα μηνών (δεν περιλαμβάνεται ο 13ος μισθός). Οι περιοδικές εισφορές υπαλλήλου δεν είναι επιστρεπτέες.

 

Αποκοπή για το Επαγγελματικό Σχέδιο Συντάξεως

 

Αφορά μόνο τα Μέλη του Επαγγελματικού Σχεδίου Συντάξεως.

Αποκοπή από τις μηνιαίες συντάξιμες απολαβές του Συντάξιμου Μέλους του Προσωπικού μέχρι την ημερομηνία αφυπηρέτησης/ παραίτησής του, ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με 5% των συντάξιμων απολαβών. Οι μηνιαίες συντάξιμες απολαβές περιλαμβάνουν το βασικό μισθό, τις γενικές αυξήσεις και το τιμαριθμικό επίδομα των δώδεκα μηνών (δεν περιλαμβάνεται ο 13ος μισθός).

 

3. Προαιρετικές Αποκοπές

Ιδιωτικό Σχέδιο Υγείας
Life Goals
Συνδρομή σε συντεχνία
Συνδρομή στο Ταμείο Ευημερίας Φοιτητών
Συνδρομή Αθλητικής Κάρτας
Έρανοι