ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ευγένιος Ευγενίου – Πρόεδρος
Ανδρέας Α. Ανδρέου – Αναπληρωτής Πρόεδρος
Ανδρούλλα Βασιλείου – Μέλος
Κενή Θέση  – Μέλος
Αναστασία Παπαδοπούλου – Μέλος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ
Ανδρέας Α. Ανδρέου – Πρόεδρος
Άννα Τσιακκή Μάντη – Αναπληρωτής Πρόεδρος
Iωάννης Γιαπιντζάκης, Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης – Μέλος
Ευγένιος Ευγενίου – Μέλος
Πρόεδρος ΦΕΠΑΝ – Μέλος
Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών  (Μάριος Δημητριάδης, Αναπληρωτής Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών) –  Παρίσταται όποτε κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη, χωρίς  δικαίωμα ψήφου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Γιώργος Μιτσίδης – Πρόεδρος
Ειρήνη-‘Αννα Διακίδου, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων – Αναπληρωτής Πρόεδρος
Ιωάννης Γιαπιντζάκης,  Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης – Μέλος
Ανδρούλλα Βασιλείου – Μέλος
Κενή Θέση – Μέλος
Ανδρέας Κ. Ανδρέου, Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού στο Συμβούλιο – Μέλος
Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών (Μάριος Δημητριάδης, Αναπληρωτής Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών)- Μέλος (χωρίς δικαίωμα ψήφου)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
Αναστασία Παπαδοπούλου – Πρόεδρος
Ειρήνη-Άννα Διακίδου, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων – Αναπληρωτής Πρόεδρος
Ιωάννης Γιαπιντζάκης, Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης – Μέλος
Γιώργος Μιτσίδης- Μέλος
Γιώργος Παπαδόπουλος – Μέλος
Άννα Τσιακκή Μάντη – Μέλος
Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών (Μάριος Δημητριάδης, Αναπληρωτής Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών)- Μέλος (χωρίς δικαίωμα ψήφου)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ευγένιος Ευγενίου – Πρόεδρος
Τάσος Χριστοφίδης, Πρύτανης – Αναπληρωτής Πρόεδρος
Ανδρέας Κ. Χριστοφίδης, Πρόεδρος Συμβουλίου –  Μέλος
Ιωάννης Γιαπιντζάκης,  Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης – Μέλος
Κενή Θέση – Μέλος
Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών (Μάριος Δημητριάδης, Αναπληρωτής Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών)- Μέλος (χωρίς δικαίωμα ψήφου)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άννα Τσιακκή Μάντη – Πρόεδρος
Iωάννης Γιαπιντζάκης, Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης – Αναπληρωτής Πρόεδρος
Ανδρέας Α. Ανδρέου – Μέλος
Ανδρέας Κ. Ανδρέου – Μέλος
Γιώργος Παπαδόπουλος – Μέλος

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Γιώργος Μιτσίδης – Πρόεδρος
Αναστασία Παπαδοπούλου – Αναπληρωτής Πρόεδρος
Ιωάννης Γιαπιντζάκης,  Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης – Μέλος
Γιώργος Παπαδόπουλος – Μέλος
Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών (Μάριος Δημητριάδης, Αναπληρωτής Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών) – Μέλος (χωρίς δικαίωμα ψήφου)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Σ.Ε.ΔΙ.Π)
Γιώργος Μιτσίδης – Πρόεδρος
Ειρήνη-Άννα Διακίδου, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων – Αναπληρωτής Πρόεδρος
Ιωάννης Γιαπιντζάκης, Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης – Μέλος
Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών (Μάριος Δημητριάδης, Αναπληρωτής Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών) – Μέλος
Ανδρέας Κ.  Ανδρέου, Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού στο Συμβούλιο – Μέλος
2 Εκπρόσωποι Ε.ΔΙ.Π.ΠΑ.Κ  – Μέλη
2 Εκπρόσωποι Κ.Ε.ΔΙ.Π – Μέλη
2 Εκπρόσωποι ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ – Μέλη