Αρμοδιότητες Γραφείου Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης

Η διεθνοποίηση, η οικονομική ανάπτυξη και η αποτελεσματική διοίκηση είναι τρεις από τις βασικές προϋποθέσεις για να επιτύχει το Πανεπιστήμιο Κύπρου την αριστεία και τη διάκριση στον ευρύτερο ευρώ-μεσογειακό χώρο και να διαχειριστεί ορθολογικά τις διάφορες προκλήσεις, ώστε να εξασφαλίζει την επιχειρησιακή του συνέχεια εν μέσω κρίσεων.

Το Γραφείο του Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης (ΑΔΣΟΔ) έχει την ευθύνη της διαχείρισης θεμάτων που αφορούν κυρίως:

 • Οικονομική Διαχείριση
 • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Διεθνοποίηση
 • Πληροφορική και Κτηριακή υποδομή
 • Αυτοματοποίηση των διεργασιών του Πανεπιστημίου Κύπρου
Ο ΑΔΣΟΔ προΐσταται του Γραφείου και προεδρεύει των Συγκλητικών Επιτροπών: Οικονομικών και Προσωπικού, Διεθνών Σχέσεων, Πληροφορικών Συστημάτων, Οργάνωσης Κτηριακής Ανάπτυξης και Κανόνων και Κανονισμών, είναι Αντιπρόεδρος της Συγκλητικής Επιτροπής Οικολογικό Πανεπιστήμιο και Μέλος της Συγκλητικής Επιτροπής Προγραμματισμού Ανάπτυξης. Οι Επιτροπές έχουν την ευθύνη για τη μελέτη, το σχεδιασμό, και την προώθηση πολιτικών προς τη Σύγκλητο. Λαμβάνουν αποφάσεις σε θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο του Νόμου του Πανεπιστημίου των Κανόνων και των Κανονισμών.
Επιπρόσθετα, κατέχει τη θέση του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου Προσφορών και Οικονομικών και είναι Μέλος του Συμβουλίου και των Επιτροπών του Συμβουλίου: Στρατηγικού και Οικονομικού Προγραμματισμού, Κτηρίων και Πανεπιστημιούπολης, Κανονισμών, Προσωπικού, Συμβουλευτικής Επιτροπής Διοικητικού Προσωπικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού.
Πέραν των πιο πάνω, είναι μέλος του Πρυτανικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ασφάλειας και της Καθοδηγητικής Επιτροπής για το Έργο η-Πανεπιστήμιο, καθώς και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Κομφούκιος στο ΠΚ.
Το Γραφείο του ΑΔΣΟΔ συνεργάζεται επί τακτικής βάσεως με την πανεπιστημιακή κοινότητα, ιδιαίτερα όσον αφορά στα εξής ζητήματα:
 • Κατάρτιση, διαχείριση και παρακολούθηση του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου.
 • Κατάρτιση και υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου του Πανεπιστημίου.
 • Κατάρτιση και υλοποίηση των ετήσιων Επιχειρησιακών Σχεδίων και των Απολογισμών των Διοικητικών Υπηρεσιών.
 • Ανάλυση εσόδων, εξόδων, κόστους λειτουργίας και των ιδιαιτεροτήτων στη λειτουργία των Προγραμμάτων Σπουδών.
 • Ανάπτυξη συνεργασιών ΠΚ και προβολή σε διεθνές επίπεδο.
 • Σύναψη, διαχείριση και παρακολούθηση διεθνών συμφωνιών και συνεργασιών.
 • Εποπτεία της Πληροφορικής και Κτηριακής ανάπτυξης του ΠΚ.
 • Αυτοματοποίηση διεργασιών και εφαρμογή του Συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού – SAP.
 • Μετατροπή της πανεπιστημιούπολης του ΠΚ σε «Έξυπνη» πανεπιστημιούπολη.
 • Εξουσιοδοτημένη έγκριση αιτημάτων του Προσωπικού.
 • Διαχείριση ζητημάτων που αφορούν Συμβάσεις/Διαγωνισμούς.
Επιπρόσθετα, το Γραφείο του ΑΔΣΟΔ είναι επιφορτισμένο με την ετοιμασία και υποβολή προτάσεων και μελετών καθώς και την εκτέλεση εργασιών, όπως αυτές ανατίθενται στον Αντιπρύτανη από τα Σώματα, Όργανα και Επιτροπές του Πανεπιστημίου.
Το Γραφείο του ΑΔΣΟΔ διαχειρίζεται την επικοινωνία με κρατικούς και κοινωνικούς εταίρους, όπως το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Εξωτερικών, τη Βουλή των Αντιπροσώπων, Τοπικές Αρχές κ.ά., για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.

 

Επικοινωνία: Τηλ.: 2289 4005
Τηλεομοιότυπο: 2289 4467
Ηλ. διεύθ.: vrectorf@ucy.ac.cy 
Προσωπικό:
Υπεύθυνος Γραφείου:
Σωτήρης Παναρέτου, Λειτουργός Πανεπιστημίου
Τηλ.: 2289 5204, τηλεομοιότυπο: 2289 4467
Ηλ. διεύθ.: panaretou.sotiris@ucy.ac.cy
Γραμματειακή Υποστήριξη
Αναστασία Γεωργίου, Γραμματειακή Λειτουργός
Τηλ.: 2289 4005, τηλεομοιότυπο: 2289 4467
Ηλ. διεύθ.: tasoulla@ucy.ac.cy