Όραμα

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου να εδραιωθεί ως ένας πρωτοπόρος θεσμός πολιτισμικής δημιουργίας, εξέχουσας κοινωνικής προσφοράς και ως σημείο αναφοράς στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.


Αποστολή


Η δημιουργία πρόσθετης αξίας με δράσεις που αφορούν στους ακόλουθους τομείς:
Επιστήμη και πνευματική καλλιέργεια [έρευνα, παιδεία και επιστημονική κουλτούρα].
Ανοικτή κοινωνία [συμβολή στον κριτικό αναστοχασμό, την αλλαγή και την ανανέωση].
Παραγωγικό δυναμικό της κοινωνίας [συνεισφορά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Κύπρου και της Ευρώπης].

Για το πλήρες κείμενο μπορείτε να δείτε το Στρατηγικό Σχέδιο ΠΚ 2021-2025.