Το Πρυτανικό Συμβούλιο έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες που αφορούν καθημερινά ή τρέχοντα ζητήματα, οι οποίες του παραχωρούνται από:
  • Τη Σύγκλητο μετά από πρόταση του Πρύτανη
  • Το Συμβούλιο μετά από πρόταση του Προέδρου του Συμβουλίου
Συγκεκριμένα, το Πρυτανικό Συμβούλιο έχει, μεταξύ άλλων, τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
  • Διορισμούς Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Εδικών Επιστημόνων, Επισκεπτών Καθηγητών και Μεταπτυχιακών Συνεργατών
  • Αιτήματα για παραχώρηση Σαββατικής Άδειας
  • Αιτήματα εισαγωγής υπεράριθμων φοιτητών
  • Αιτήματα απονομής μεταπτυχιακών διπλωμάτων
  • Απαλλαγές από δίδακτρα
Το Πρυτανικό Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:
  • Τον Πρύτανη (Πρόεδρος)
  • Τους δύο Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου
  • Τον Διευθυντή της Διοίκησης και Οικονομικών