Το Συμβούλιο έχει τη διαχείριση και έλεγχο των διοικητικών και οικονομικών υποθέσεων του Πανεπιστημίου και της περιουσίας του. Το Συμβούλιο καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου, που καλύπτει το οικονομικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, και έχει εξουσία και αρμοδιότητα να επικυρώνει τους διορισμούς και τις προαγωγές του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου. Έχει, επίσης, την ευθύνη για την εφαρμογή του περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου.
Το Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:
  • Τον Πρύτανη και τους δύο Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου
  • Δύο μέλη του μόνιμου ακαδημαϊκού προσωπικού που εκλέγονται από το σύνολο του ακαδημαϊκού προσωπικού
  • Τέσσερα μέλη που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο
  • Τρία μέλη που διορίζονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, και που δεν μπορούν να είναι μέλη του προσωπικού του Πανεπιστημίου
  • Ένα μέλος που εκπροσωπεί τους φοιτητές του Πανεπιστημίου
  • Ένα μέλος που εκπροσωπεί το διοικητικό προσωπικό, το οποίο μέλος εκλέγεται από το σύνολο του προσωπικού αυτού
  • Τον Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών χωρίς δικαίωμα ψήφου
Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου διορίζονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας από τα μη πανεπιστημιακά μέλη. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος προέρχεται από τα μέλη που έχει διορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Αντιπρόεδρος προέρχεται από τα μέλη που έχει διορίσει η Σύγκλητος και αντίστροφα.