Αντιπρύτανης: Ειρήνη – Άννα Διακίδου
Επικοινωνία: Τηλ.: 2289 4003
Τηλεομοιότυπο: 2289 4468
Ηλ. διεύθ.: vrectaa@ucy.ac.cy
Προσωπικό:
Υπεύθυνος Γραφείου:

Μάριος Στυλιανού
ΕΕΥΕ
Τηλ. : 22894015
Τηλεομοιότυπο: 22894468
Ηλ. διεύθ.: stylianou.v.marios@ucy.ac.cy
Γραμματειακή Υποστήριξη:

Ιωάννα Δανιηλάκη, Γενική Γραφέας
Τηλ.: 2289 4003, τηλεομοιότυπο: 2289 4468
Ηλ. διεύθ.: ioannad@ucy.ac.cy
  
Αρμοδιότητες Γραφείου Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
 
Η ποιότητα στην έρευνα και στη διδασκαλία αποτελεί πρωταρχικό στρατηγικό στόχο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το επιστημονικό έργο που παράγεται στα Τμήματα και τις Ερευνητικές Μονάδες συμβάλει ουσιαστικά στη διεθνή καταξίωση του Πανεπιστημίου, ενώ τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει, χαρακτηρίζονται για το εύρος και βάθος της επιστημονικής κατάρτισης προετοιμάζοντας καταλληλά τους φοιτητές, ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας ή και στην παραγωγή νέας γνώσης.

 Το Γραφείο της Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων έχει την ευθύνη της προώθησης όλων των θεμάτων που άπτονται της ακαδημαϊκής φύσης του οργανισμού και αφορούν κυρίως:

 • την έρευνα
 • την καινοτομία
 • τα προγράμματα σπουδών
 • την εξωτερική αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Κύπρου
 • φοιτητικά θέματα

Η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων προΐσταται του Γραφείου και Προεδρεύει των Συγκλητικών Επιτροπών: Έρευνας, Καινοτομίας, Προπτυχιακών Σπουδών, Βιβλιοθήκης, Εσωτερικής Ποιότητας, Φοιτητικής Ζωής. Οι Επιτροπές έχουν την ευθύνη για τη μελέτη, το σχεδιασμό, και την προώθηση πολιτικών προς τη Σύγκλητο, ώστε να προάγεται υψηλό επίπεδο ερευνητικού και διδακτικού έργου. Επιπρόσθετα οι επιτροπές λαμβάνουν αποφάσεις σε θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο του Νόμου του Πανεπιστημίου των Κανόνων και των Κανονισμών.     Επιπρόσθετα η Αντιπρύτανης κατέχει τη θέση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής Προσωπικού και συμμετέχει στην Επιτροπή Προγραμματισμού και Ανάπτυξης. Είναι επίσης Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΚΕΠΕΑΑ.

Το Γραφείο της Αντιπρυτάνεως συνεργάζεται στενά με τις κεντρικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, τις Σχολές και τα Τμήματα σε θέματα που αφορούν:

 1. τη χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων
 2. την προκήρυξη εσωτερικών ερευνητικών προγραμμάτων
 3. την αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών και την εισαγωγή νέων
 4. την προκήρυξη υποτροφιών που αφορούν φοιτητές/ριες ή νέους ερευνητές/ριες
 5. τον καθορισμό του αριθμού εισακτέων ανά ακαδημαϊκή χρονιά.
 6. την επίλυση θεμάτων που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές/ιες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους
 7. την εξουσιοδοτημένη έγκριση αιτημάτων φοιτητών/ριών

Επιπρόσθετα το Γραφείο αναλαμβάνει υπό την εποπτεία και καθοδήγηση της Αντιπρυτάνεως τη διενέργεια μελετών και την εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών για την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου.

Το Γραφείο της Αντιπρυτάνεως διαχειρίζεται την επικοινωνία με το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και την επικοινωνία με κρατικούς και κοινωνικούς εταίρους, όπως το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, τη Βουλή, Τοπικές Αρχές κ.ά., για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Γραφείου.