Η Συντεχνία Καθηγητών Πανεπιστημίου Κύπρου (ΣΥΝ.ΚΑ.ΠΑ.Κ) ιδρύθηκε την 7η Ιουνίου 2008 και ενεγράφη δυνάμει του περί Συντεχνιών Νόμου την 30η Σεπτεμβρίου 2008 με αριθμό μητρώου 979.

Σκοποί της ΣΥΝ.ΚΑ.ΠΑ.Κ, μεταξύ άλλων, είναι η βελτίωση των όρων εργασίας του ακαδημαϊκού προσωπικού, η επίτευξη και διατήρηση δικαίων και κανονικών μισθών, επιδομάτων, όρων και συνθηκών εργασίας, τόσο για τη διδασκαλία όσο και για την έρευνα, και γενικότερα η προστασία και προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών.

Μέλη της ΣΥΝΚΑΠΑΚ μπορούν να είναι οι κατέχοντες οργανική θέση σε μια εκ των τεσσάρων βαθμίδων του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου, δηλαδή οι Καθηγητές, οι Αναπληρωτές Καθηγητές, οι Επίκουροι Καθηγητές και οι Λέκτορες, ανεξαρτήτως φυλής, φύλου, θρησκεύματος ή εθνικότητας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε μέλη. Οι οικονομικοί πόροι της ΣΥΝ.ΚΑ.ΠΑ.Κ. προέρχονται από τις εισφορές των μελών. Η ετήσια συνδρομή είναι 10 ευρώ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝ.ΚΑ.ΠΑ.Κ.
Διοικητικό Συμβούλιο:

Πρόεδρος:   Αλέκος Βίδρας
Αντιπρόεδρος: Ελένη Φτιάκα
Γραμματέας: Σταύρος Θεοδωράκης
Ταμίας: Λουκάς Λουκά
Μέλος: Γιώργος Καζαμίας

Ηλ. Ταχ.: [email protected]