ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ. – Ε.Κ.Υ.Π.Κ.
Παγκύπρια Συντεχνία Δημόσιων Υπαλλήλων
Επαγγελματικός Κλάδος Υπαλλήλων Πανεπιστημίου Κύπρου